Сул орон тоог нөхсөн байдал

Байгууллагын сул орон тоог Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.3, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 6.2.2 дахь заалт ын дагуу төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нөөцөөс нөхөн ажилласан. 

img590img591