Монгол улсын хууль

  1. Монгол улсын үндсэн хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/367
  2. Төрийн албаны тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/12189
  3. Мал, амьтны эрүүл эмндийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/13026
  4. Малын генетик нөөцийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/13051
  5. Органик хүнсний тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/11884
  6. Хүнсний тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/8912
  7. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/8912
  8. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
  9. Тариалангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга https://www.legalinfo.mn/law/details/11641