Монгол улсын хууль

  1. Монгол улсын үндсэн хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/367
  2. Төрийн албаны тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/12189
  3. Мал, амьтны эрүүл эмндийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/13026
  4. Малын генетик нөөцийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/13051