Монгол улсын хууль

 1. Монгол улсын үндсэн хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/367
 2. Төрийн албаны тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/12189
 3. Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=13026
 4. Малын генетик нөөцийн тухай хууль http://www.legalinfo.mn/law/details/13051
 5. Малын индексжүүлсэн даатгалын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10485
 6. Малын тоо толгойн албан татварын тухай хууль https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15729
 7. Органик хүнсний тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/11884
 8. Хүнсний тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/8912
 9. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/8912
 10. Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тухай хууль https://www.legalinfo.mn/law/details/14525
 11. Тариалангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга https://www.legalinfo.mn/law/details/11641
 12. ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ  https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16389812711221&showType=1