Үйл ажиллагааны стратегийн зорилт

484

         Байгууллага дээр дурьдсан тэргүүлэх чиглэл, үйл ажиллагааны эрхэм зорилгын хүрээнд доорхи стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

  1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчдын эрхлэх асуудлын хүрээний бодлого, хөтөлбөрийн хувилбар, төслийг боловсруулах бодлогын удирдамжаар хангах, хэрэгжилтийг зохицуулах, мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх, төсвийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үр дүнг тооцох
  2. Төрийн захиргааны удирдлагаар хангах, аппаратын дотоод зохицуулалт, үйлчилгээг эрхлэх, салбарын хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хууль, тогтоомжийн төсөл боловсруулах, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, захиргааны хэм хэмжээний акт, гэрээний төслийн гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх
  3. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
  4. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
  5. Хөнгөн үйлдвэр, дотоод худалдаа, нийтийн хоол, үйлчилгээний бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
  6. Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
  7. Жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах
  8. Салбарын хууль тогтоомж, бодлого, хөтөлбөр, төсөл, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт, шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод аудит хийх, эрсдлийн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, дотоод хяналт, шалгалт, аудит хийх, статистик мэдээ гаргах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах