“ХАМТЫН ХҮЧ-ХӨГЖЛИЙН ТУЛГУУР” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

317

                Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Сүмбэр сумын Засаг дарга хамтран Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт, хөдөө аж ахуйн салбарын төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгчидтэй хамтран ажиллах зорилт, чиглэл тодорхойлох зорилготой Хамтын хүч хөгжлийн тулгуур хэлэлцүүлгийг 2019 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр аймгийн Боржигин чуулгад зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлэгт 65 хүн хамрагдсан. Оролцогчид цаг үеэ олсон, шинэлэг мэдээлэл өгсөн, гарц хайсан, шийдэлд хүрсэн, олон санал санаачилга дэвшүүлсэн, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд үр дүнтэй хэлэлцүүлэг болсныг тэмдэглэн хэлж байсан. 

Оролцогчдыг идэвхижүүлэх хүрээнд дэвтэр бал өгч, хэлэлцэж буй асуудлын хүрээнд 3 баг болгон багаар ажиллуулж, санал авсан. Оролцогчдод 11 төрлийн гарын авлага тарааж, “Богцтой мэдээлэл” өгсөн.

Хэлэлцүүлэгт дараах байгууллага, иргэд хамрагдсан.

 • Аймгийн ЗДТГ-ын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
 • Сумдын Засаг дарга, ЗДТГ-ын дарга, Хөдөө аж ахуйн тасаг
 • Мал эмнэлэгийн газар
 • Цөм сүргийн үржлийн төв
 • Хөдөө аж ахуйн хоршооны төлөөлөл
 • Малчид
 • Орон нутгийн үйлдвэрлэл эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж
 • Ахуйн үйлчилгээ эрхлэгчид

Дараах хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулсан.  

Д/д Үйл ажиллагаа Агуулга Хариуцах эзэн Хугацаа
1 Нээлтийн үйл ажиллагаа

 

Оролцогчдыг бүртгэх ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба 09.30-10.00
Орон нутагт хөдөө аж ахуйн салбарын баримталж буй бодлого, хэрэгжилт Т.Бат-эрдэнэ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга 10.00-10.30
Хөдөө аж ахуйн салбарын төрийн үйлчилгээ, боломж, дэмжлэг, хамтын ажиллагаа Н.Даваахүү Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга 10.30-11.00
Сумын Хөдөө аж ахуйн тасаг, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа Сүмбэр сумын Засаг дарга Д.Амарсайхан 11.00-11.30
Шагнал гардуулах үйл ажиллагаа Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 11.30-11.45
 

2

Хэлэлцүүлэгийн багийн ажиллагаа /санал, дүгнэлтээ багаар хэлэлцэж ярилцах/
Хэлэлцүүлэг Хэлэлцүүлэг-багийн ажиллагаа Оролцогчид 11.45-12.05
Төрийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэхэд анхаарах асуудал 1-р баг. Сумдын ЗДТГ-ын дарга мэргэжилтэн, Мал эмнэлэгийн газрын албан хаагчид 20 мин
Орон нутгийн хөгжилд оруулах таны хувь нэмэр, хамтын ажиллагааны санал 2-р баг. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид
Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилд оруулах таны хувь нэмэр, хамтын ажиллагааны санал 3-р баг. Малчид, хөдөө аж ахуйн хоршоологчид
3 Цайны завсарлага Үүдний танхимд ХХААГ-ын Захиргаа, аж ахуйн алба 12.05-12.20
4 Хэлэлцүүлгийн санал, дүгнэлт Төрийн үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэхэд анхаарах асуудал 1-р баг. Сумдын ЗДТГ-ын дарга мэргэжилтэн, Мал эмнэлэгийн газрын албан хаагчид 12.20-12.40
Орон нутгийн хөгжилд оруулах таны хувь нэмэр, хамтын ажиллагааны санал 2-р баг. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчид 12.40-13.00
Хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилд оруулах таны хувь нэмэр, хамтын ажиллагааны санал 3-р баг. Малчид, хөдөө аж ахуйн хоршоологчид 13.00-13.20
Асуулт, хариулт Оролцогчид 13.20-13.40
5 Хаалтын үйл ажиллагаа Хэлэлцүүлгийн нэгдсэн дүгнэлт Т.Бат-эрдэнэ Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Н.Даваахүү Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын дарга

13.40-13.50
Дурсгалын зураг авахуулах 13.50-14.00

 

ҮР ДҮН:

 1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэр, түүний хэрэгжилтийн талаар мэдээлэлтэй болсон.
 2. Орон нутгийн хөдөө аж ахуйн салбарт баримталж буй бодлого шийдвэр, төлөвлөлтийг сурталчилж, 2020 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд оруулах үнэтэй санал авсан.
 3. Үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг мэдээллээр хангаж үйлдвэр үйлчилгээний кластерийг хөгжүүлэх, хамтын ажиллагааны санал санаачилгууд гарсан.
 4. Нөхөрсөг тэмцээн зохион байгуулагдсан.
 5. Capture Capture.PNG3