Албан хаагчдын ажлын үзүүлэлтийг дүгнэсэн үзүүлэлт

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 2020 ОН

 

Албан хаагчийн нэр Албан тушаал САР, УЛИРАЛ
1 2 3 I 4 5 6 II 7 8 9 III 10 11 12 IY
Захиргаа, аж ахуйн алба                            
1 Б.Гандулам Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга       85                        
2 С.Мөнхжаргал Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан Мэргэжилтэн 86 85 85 85 86,6 92                    
3 Б.Мэндбаяр Ахлах нягтлан бодогч 93,3 87,6 93,2 91,3 92,5 92,5                  
4 Б.Даваацэрэн

 

Архив, бичиг хэрэг, нярав 93,3 85,1 90,3 96,6 88,3 89,5                  
5 Д.Сансаргүр Жолооч

 

93,3 90 91 90 84 90                    
6 Д.Балжинням Харуул 80 70 62 86,6                    
Мал үржлийн алба                            
7 Б.Баярмаа МҮА-ны дарга       83                        
8 Л.Алдар Малын үржил селекци, эрчимжүүлэлт, удам зүйн үнэлгээ, итгэмжлэл, бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан 81,4 77,7 81 82,2 81                      
Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээний алба                            
10 Э.Түвшинзаяа ҮХҮА-ны дарга

 

      80                        
11 Т.Эрдэнэбаяр Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, техник, технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 71 82,6 70                        
12 Г.Батсүх Жижиг дунд үйлдвэрлэл, хөнгөн, хоршоо, ахуйн үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн 85 76,1 85 70