Засгийн газрын тогтоол

  1. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТ, ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ http://www.legalinfo.mn/law/details/13573?lawid=13573
  2. МАЛ, АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ http://www.legalinfo.mn/law/details/13573?lawid=13573
  3. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам https://www.legalinfo.mn/annex/details/9357?lawid=14109
  4.  “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгох журам”-ыг     2 дугаар хавсралт, “төрийн албан хаагчид докторын зэрэг, профессор цолны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 3 дугаар хавсралт, “төрийн үйлчилгээний албан хаагчид ур чадварын нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 4 дүгээр хавсралт, “төрийн үйлчилгээний албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл олгох нийтлэг журам”-ыг 5 дугаар хавсралт, “төрийн үйлчилгээний албан хаагчид орон нутагт ажилласны нэмэгдэл олгох журам”-ыг 6 дугаар хавсралт, “эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн нөхцөлийн нэмэгдэл олгох журам”-ыг 7 дугаар хавсралт https://www.legalinfo.mn/law/details/13946?lawid=13946

  5. Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв, түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухай https://www.legalinfo.mn/law/details/14060?lawid=1406