Цаг үеийн мэдээ

                 

                         ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын

үйл ажиллагааны 5 дугаар сарын мэдээ

2022.05.20                                                                                                   Чойр

Хугацаа:   2022.04.20-2022.05.20

Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд:

Байгууллагын шуурхай хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх,  эрчимжүүлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, технологит үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Үүрэг даалгавар, түүний хэрэгжилтийг 2022 оны эхнээс erp.e-mongolia программд оруулж, хяналт тавин ажиллаж байна. Албан хаагч бүрийн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хүрээнд үүрэг даалгаврын дэвтрийг алба бүрээр, үүрэг даалгаврыг албан хаагч бүрээр хөтөлж сарын тайланд үр дүнг нэгтгэсэн. Газрын даргаас 5 сард өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн дундаж 60 хувь байна.

Аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралд 2 удаа оролцож, үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хяналт-шинжилгээ үнэлгээний хэлтэст 5 дугаар сарын 13-ны 01/96 албан тоотоор хүргүүлсэн.

Санхүүгийн үйл ажиллагаа: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,  3 бүлгийн 20 заалтын дагуу 2022 оны 5 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан мэдээ, тушаал нийт 11 мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн байршуулсан. Төсвийн гүйцэтгэлийн  дугаар сарын мэдээг хугацаанд нь гаргаж, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.

Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Байгууллагад 2022 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийт ирсэн албан бичиг 37 байна. Байгууллагаас явуулсан албан бичиг нийт 19 байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг байхгүй. Байгууллагын хэмжээнд нийт 23 өргөдөл, гомдол ирсэн.

Бусад үйл ажиллагаа:

Байгууллагын дотоод сургалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Шүүхийн тамгын газраас “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”, “Байгууллагын соёл” сэдвээр, Хууль эрх зүйн хэлтсээс “Авилгын эсрэг хууль” Эрүүл мэндийн газраас Ковидын дараах сэргээх, засах эмчилгээ, үйлчилгээний талаарх зөвлөгөө, зөвлөмж”, Нэгдсэн эмнэлгээс Эрүүл зөв хоололтын талаар сэдвээр нийт 4 удаа сургалтыг зохион байгуулав.

Байгууллагын ойр орчны 50 м газар болон хуваарьт талбайн цэвэрлэгээг хийх 2022 оны хуваарийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу 5 дугаар сарын 4, 10,11-ний өдрүүдэд байгууллагын ойр орчны 50 м-ийн цэвэрлэгээ, хуваарьт газрын цэвэрлэгээ,  мод тарилт, мод усалгааг нийт 4 удаа зохион байгуулж Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Хоггүй Сүмбэр” цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулсан. Цэвэрлэгээнд нийт 16 ажилтан, албан хаагч оролцож хог хаягдлыг цэвэрлэж, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын хог тээвэрлэх машинд ачуулсан.

              Мал аж ахуйн талаар:

2022.05.12-ны байдлаар төллөвөл зохих 165206 эх малаас төллөсөн 145115, гарсан төл 145608, үүнээс бойжиж байгаа төл 144203 буюу төл бойжилт 99 хувь, мал төллөлт 87,8 хувьтай байна.Том малын зүй бус хорогдол 930, оны эхний малын 0,2% хорогдсон байна.

Үржлийн малын үзлэг ангилалтын ажил эхэлж, “Зоо Бонитор Мөнх” МҮТАҮНэгжтэй Сүмбэр сумын ЗДТГ-тай гэрээ байгуулан гүйцэтгэж байна

2021 оны намрын бог малын зохиомол хээлтүүлгийн техник үр дүн 81,3%-тай байна.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд ХАА-н зохистой дадал нэвтрүүлэх сургалтыг 2022 оны 05 дугаар сарын 18 ны өдөр зохион байгуулсан. Тус сургалтад орон нутгийн түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгч, малчин хоршооны төлөөлөл 28 гишүүн хамрагдсан. Уг сургалтаар Мэргэжлийн хяналтын газар, Мал эмнэлгийн газар, Чойр Хайрхан ХХК нар түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг баталгаажуулах, арьс шир, ноос ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгчдийн агуулах түр хадгалах цэгийг стандартын шаардлага хангуулах, тээвэрлэлтийн горим, түүхий эдийн чанарыг хамгаалах, зооноз өвчин, эрүүл хүнс хуванцар савны хэрэглээний талаарх гарын авлага, видео контентоор мэдээлэл хүргэв.

 

            Хоршоог хөгжүүлэх сангийн чиглэлээр:

 

5-сарын 19-ны байдлаар нийт зээлийн үлдэгдэлтэй 92, хөрөнгийн хэмжээ 806,560,711 сая төгрөг, үүнээс хэвийн-5, хугацаа хэтэрсэн-4, хэвийн бус-1, эргэлзээтэй-3, муу-79 байна.

 Зээлийн ангилалыг сумдаар харуулбал:

  • Сүмбэр сум– зээлийн үлдэгдэлтэй 47, хөрөнгийн хэмжэээ- 555,289,319 төгрөг үүнээс хэвийн-1, хугацаа хэтэрсэн-0, хэвийн бус-0, эргэлзээтэй-1, муу-44 байна.
  • Шивээговь сум– зээлийн үлдэгдэлтэй 28, хөрөнгийн хэмжэээ-  117,041,736 төгрөг үүнээс хэвийн-2, хугацаа хэтэрсэн-2, хэвийн бус-1, эргэлзээтэй-0, муу-23 байна.
  • Банятал сум– зээлийн үлдэгдэлтэй 17, хөрөнгийн хэмжээ- 134,229,656 төгрөг үүнээс хэвийн-2, хугацаа хэтэрсэн-1, хэвийн бус-0, эргэлзээтэй-2, муу-12 байна.

 

Газар тариалангийн чиглэлээр:

  • 2022 оны тариалалтын төлөвлөгөөгөөр 19 га-д төмс, 27 га-д хүнсний ногоог тариалж, 189 тн төмс, 256 тн хүнсний ногоон хураан авахаар төлөвлөн ажиллаж байна.  2022 оны 05-р сарын 19-ны өдрийн байдлаар аймгийн дүнгээр 7.2 га-д төмс, 5.2 га-д хүнсний ногоо тариалсан байна.

 

  • ХХААХҮЯ-аас хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож буй 11 төрлийн үрийг давхардсан тоогоор 78 иргэн, аж ахуй нэгжид, Эрүүл хүнс, эрүүл монгол хүн хөтөлбөр арга хэмжээний хүрээнд 3 тн төмсний үр, 200 кг, төл сонгины үр, өргөст хэмх, улаан лоолийн 1000 ш үрсэлгээг 45 иргэн, аж ахуй нэгжид тус тус өгсөн байна.

 

  • 3 хувийн зээлд хүсэлт ирүүлсэн 4 байна. ХААН банкаар 2, ХАС банкаар 1, Төрийн банкаар 1 төсөл хүсэлт хүлээн авч судлагдаж байна.

Хүнсний нөөц:

Хүнсний нөөцийн мэдээллийг 3 сумаас авч нэгтгэв. Үүнд:

  1. Аймгийн дүнгээр мах 11 тн буюу 7, гурил 54.5 тн буюу 39, сүү 3.5 тн буюу 1, төрөл бүрийн будаа 2 тн буюу 22, төмс 8.4 тн буюу 5, хүнсний ногоо 9.75 тн буюу 3, элсэн чихэр 6 тн буюу 13,  давс 5.4 тн буюу 19, савласан ус 24 тн буюу 1, өндөг 2.9 тн буюу 10, ургамлын тос 6 тн буюу 19 хоногийн нөөцтэй байна

Дээрх нөөцийг сумдаар харуулбал: /2022.05.19-ний 18.00 цагийн байдлаар/

 

Хүнсний нэр төрөл Сүмбэр сум Баянтал Шивээговь
Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц
1 Малын мах тн 3 6 1 9.1 5 9
2 Гурил тн 50 50 1.5 16.4 3 10
3 Гурилан бүтээгдэхүүн тн 2 1 0.3 1.8 1.2 2
4 Төрөл бүрийн будаа тн 10 20 1.2 26.3 4 27
5 Сүү тн 1.1 1 0.1 0.7 2 4
6 Өндөг тн 1.2 6 1.1 60.3 0.6 10
7 Ургамлын тос тн 4.5 19 0.1 4.8 1.4 21
8 Төмс тн 5 4 0.2 1.8 3.2 9
9 Хүнсний ногоо тн 7.2 3 0.25 1.1 2.3 3
10 Элсэн чихэр тн 4 12 0.4 13.3 1.6 17
11 Давс тн 4.6 23 0.3 16.4 0.5 9
12 Савласан цэвэр ус тн 14 1 1 0.7 9 2

 

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнэтэй харьцуулан гаргасан 2021 оны 4р  сарын үнийн мэдээ

 

Зах зээлд худалдаалагдаж буй зарим хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өнгөрсөн сараас 150-2500 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал:  үхрийн мах /цул/ 500 төгрөгөөр, ямааны мах /ястай/ 500 төгрөгөөр, адууны мах /цул/ 500 төгрөгөөр,  лууван 250 төгрөгөөр, төмс 250 төгрөгөөр, байцаа 150 төгрөгөөр, чинжүү 2500 төгрөгөөр, манжин 300 төгрөгөөр, элсэн чихэр 150 төгрөгөөр, цагаан будаа 200 төгрөгөөр, тараг  /задгай/ 250 төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Бусад бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.

Үнийн мэдээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд дотооддоо үйлдвэрлэж буй  малын мах төрөл тус бүрээр 500-1000 төгрөгөөр, Төмс, хүнсний ногоо 250-500 төгрөөр,  Сүү 1000 төгрөгөөр, Гурил 50-150 төгрөөр нэмэгдсэн бол импортын бүтээгдэхүүн болох Элсэн чихэр 200 төгрөгөөр, Цагаан будаа 500-1000 төгрөгөөр, Ургамлын тос 1000-1500 төгрөгрөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ төг Доод үнэ төг Өссөн буурсан

/3-р сараас /

1  

Үхрийн мах

Ястай 13000 11000
Цул 15000 14500 +500
2  

Хонины мах

Ястай 9500 9000
Цул 12000 11000
3  

Адууны мах

Ястай 8500 8000
Цул 10000 10000 +500
4  

Ямааны мах

Ястай 8500 7500 +500
Цул 11000 10000
5  

Лууван

монгол 3500 3000 +250
хятад      
 

6

 

төмс

монгол 1500 1300 +250
хятад      
 

7

 

Байцаа

монгол 3500 3000 +150
хятад    
 

8

 

чинжүү

монгол    
хятад 18000 12000 +2500
 

9

 

Манжин

монгол 2500 1800 +300
хятад    
 

10

 

Сонгино бөөрөнхий

Монгол 4000 1800
Хятад 3800- 1500
11 Помидор монгол 13000 8000
12 Өргөст хэмх монгол 15000 12000
13 Элсэн чихэр 3500 3000 +150
 

14

 

Будаа

Цагаан задгай кг 4000 3000 +200
Шар слава кг 3800 3000
Гурвалжин будаа кг 3800 2200
 

15

 

Сүү

Задгай 3900 3750
Сүү ХХК 0,5л      
Сүү ХХК 1л 3200 2900
 

16

 

Тараг

Задгай 3500         3000 +250
Сүү ХХК 1л цөцгийтэй тараг  

4800

 

3800

17 Талх Чойр талх         2500 1500
18 Өндөг Монгол 550 440
 

19

 

 

Алтан тарианы гурил

Задгай дээд 1800 1480
Задгай 1-р зэрэг 1650 1280
Задгай 2-р зэрэг 1000 950
Савласан д/дээд / 2400 2300
Савласан дээд 2200 2100
Савласан 1-р зэрэг 1400 1300
Савласан 2-р зэрэг 1500 1450
 

20

Ургамлын тос Олейна 8800 7500
Алтан 6500 4500

 

                   ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

4 ДҮГЭЭР САРЫН МЭДЭЭ

2022.04.21                                                                                                      Чойр

Хугацаа:   2022.03.20-2022.04.20

Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд:

Байгууллагын шуурхай хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх,  эрчимжүүлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, технологит үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Үүрэг даалгавар, түүний хэрэгжилтийг 2022 оны эхнээс erp.e-mongolia программд оруулж, хяналт тавин ажиллаж байна. Албан хаагч бүрийн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хүрээнд үүрэг даалгаврын дэвтрийг алба бүрээр, үүрэг даалгаврыг албан хаагч бүрээр хөтөлж сарын тайланд үр дүнг нэгтгэсэн. Газрын даргаас 4 сард өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн дундаж 69,4 хувь байна.

Аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралд 2 удаа оролцож, үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст 4 дүгээр сарын 07-ны 01/74 албан тоотоор хүргүүлсэн.

Санхүүгийн үйл ажиллагаа: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,  3 бүлгийн 20 заалтын дагуу 2022 оны 4 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан мэдээ, тушаал нийт 10 мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн байршуулсан. Төсвийн гүйцэтгэлийн  дугаар сарын мэдээг хугацаанд нь гаргаж, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.

Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Байгууллагад 2022 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрийн байдлаар нийт ирсэн албан бичиг 37 байна. Байгууллагаас явуулсан албан бичиг нийт 17 байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг байхгүй. Байгууллагын хэмжээнд нийт 4 өргөдөл, гомдол ирсэн.

Бусад үйл ажиллагаа:

Байгууллагын дотоод сургалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу “Харилцааны ур чадвар” сэдвээр, Авилгатай тэмцэх газрын Соён гэгээрүүлэх хэлтсээс, Хүний эрхийн үндэсний комиссын Говьсүмбэр аймаг дахь салбар комиссоос “Жендэр ба хүний эрх” сэдвээр нийт 3 удаа сургалтыг зохион байгуулав.

Төрийн цахим үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-т Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 8 албан хаагч хамрагдаж, зурагт хуудсыг байршуулан, 11 төрлийн 42 гарын авлагын бэлтгэн иргэд олон нийтэд хүргэж, үйл ажиллагаагаа сурталчилан таниуллаа.

Байгууллагын ойр орчны 50 м газар болон хуваарьт талбайн цэвэрлэгээг хийх 2022 оны хуваарийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу 04 дүгээр сарын 04-нд байгууллагын ойр орчны 50 м-ийн цэвэрлэгээ, хуваарьт газрын  цэвэрлэгээг зохион байгуулж Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Хоггүй Сүмбэр” цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулсан. Цэвэрлэгээнд нийт 16 ажилтан, албан хаагч оролцож хог хаягдлыг цэвэрлэж, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын хог тээвэрлэх машинд ачуулсан.

Мал аж ахуйн талаар:

2022.04.14-ны байдлаар төллөвөл зохих 165206 эх малаас төллөсөн 115158, гарсан төл 115286, үүнээс бойжиж байгаа төл 114453, төллөлт 69,7 хувь, төл бойжилт 99,3 хувьтай байна.

Том малын зүй бус хорогдол 816 байна.

 Отор, нүүдлийн талаар: Аймаг дундын Малах отрын бүс нутагт 51 малчин өрхийн хонин толгойд шилжүүлснээр 39,0 мян.тол мал оторлож /Говьсүмбэр аймгийн 51 өрх/ байна. ХХААХҮЯ-ны харъяа Аймаг дундын отрын захиргаанаас Малах отрын бүсийг 4-р сарын 20-нд чөлөөлөх албан мэдэгдлийг 51 өрхөд өгсөн.

    Сүмбэр сумын 6-р багийн өдөрлөг болон малчдын хаваржилтын байдалтай танилцаж, нийт 122 малчин өрхөд мал аж ахуйн технологит ажлын болон цаг үеийн мэдээллийг хүргэж ажиллав.

Монголын үндэсний радио телевизтэй хамтран “Эргэх дөрвөн цаг” нэвтрүүлгийг зохион байгуулж, хоёр малчин өрхийг хамруулсан.

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр:

 “Дахивар хог хаягдал – дахин боловсруулах” чиглэлээр анхан шатны хоршоо байгуулах хүсэлтэй 18 иргэнд Хоршооны тухай хууль, Хоршоог хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл, ЖДҮ-ийг дэмжих тухай сангийн талаар мэдээлэл өгсөн.

 Хоршоог хөгжүүлэх сангийн талаар:

Монгол улсын Засгийн газраас 2022 оныг “Хоршооны хөгжлийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан хоршоо, аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих бодлогыг шат дараатай авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Үүнд: Хоршоог хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагааг эхлүүлж, сум хөгжүүлэх сангийн өмнөх зээлийн хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй муу зээлийн ангилалд байгаа 83 зээлдэгчийн 711.390.379 төгрөгийн зээлийн үлдэгдлийг шүүх, прокурорын байгууллагатай хамтран барагдуулах арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллахыг сумдад чиглэл болгож өгсөн.

Сумдаар харуулбал:

Хүнсний нөөц:

Хүнсний нөөцийн мэдээллийг 3 сумаас авч нэгтгэв. Үүнд:

  1. Аймгийн дүнгээр мах 39 тн буюу 23, гурил 3 тн буюу 61, сүү 3.6 тн буюу 2, төрөл бүрийн будаа 15.9 тн буюу 23, төмс 9.1 тн буюу 5, хүнсний ногоо 10.3 тн буюу 3, элсэн чихэр 8.3 тн буюу 18,  давс 6.1 тн буюу 22, савласан ус 25 тн буюу 1, өндөг 3 тн буюу 11, ургамлын тос 7.9 тн буюу 25 хоногийн нөөцтэй байна

Дээрх нөөцийг сумдаар харуулбал: /2022.04.19-ний 18.00 цагийн байдлаар/

Хүнсний нэр төрөл Сүмбэр сум Баянтал Шивээговь
Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц
1 Малын мах тн 7 6 15 137.1 5 14
2 Гурил тн 80 79 1.30 14.3 4 14
3 Гурилан бүтээгдэхүүн тн 2.3 1 0.40 2.4 1.4 3
4 Төрөл бүрийн будаа тн 10 20 1.40 30.7 4.5 31
5 Сүү тн 1.2 1 0.20 1.4 2.2 5
6 Өндөг тн 1.3 6 1.20 65.8 0.5 9
7 Ургамлын тос тн 6.1 26 0.20 9.5 1.6 24
8 Төмс тн 5.1 4 0.30 2.7 3.7 11
9 Хүнсний ногоо тн 7.6 3 0.30 1.3 2.4 3
10 Элсэн чихэр тн 6 18 0.50 16.6 1.8 19
11 Давс тн 5.2 26 0.40 21.9 0.5 9
12 Савласан цэвэр ус тн 15 1 1.00 0.7 9 2

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнэтэй харьцуулан гаргасан 2021 оны 4р  сарын үнийн мэдээ

Зах зээлд худалдаалагдаж буй зарим хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өнгөрсөн сараас 150-2500 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал:  үхрийн мах /цул/ 500 төгрөгөөр, ямааны мах /ястай/ 500 төгрөгөөр, адууны мах /цул/ 500 төгрөгөөр,  лууван 250 төгрөгөөр, төмс 250 төгрөгөөр, байцаа 150 төгрөгөөр, чинжүү 2500 төгрөгөөр, манжин 300 төгрөгөөр, элсэн чихэр 150 төгрөгөөр, цагаан будаа 200 төгрөгөөр, тараг  /задгай/ 250 төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Бусад бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.

Үнийн мэдээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд дотооддоо үйлдвэрлэж буй  малын мах төрөл тус бүрээр 500-1000 төгрөгөөр, Төмс, хүнсний ногоо 250-500 төгрөөр,  Сүү 1000 төгрөгөөр, Гурил 50-150 төгрөөр нэмэгдсэн бол импортын бүтээгдэхүүн болох Элсэн чихэр 200 төгрөгөөр, Цагаан будаа 500-1000 төгрөгөөр, Ургамлын тос 1000-1500 төгрөгөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

                                                             3-Р САРЫН МЭДЭЭ

2022.03.20                                                                                                                              Чойр

Хугацаа:   2022.02.20-2022.03.20

Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд:

Байгууллагын шуурхай хурлыг 3 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх,  эрчимжүүлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, технологит үйл ажиллагаатай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллаж байна. Үүрэг даалгавар, түүний хэрэгжилтийг 2022 оны эхнээс erp.e-mongolia программд оруулж, хяналт тавин ажиллаж байна. Албан хаагч бүрийн ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх, үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хүрээнд үүрэг даалгаврын дэвтрийг алба бүрээр, үүрэг даалгаврыг албан хаагч бүрээр хөтөлж сарын тайланд үр дүнг нэгтгэсэн. Газрын даргаас 2 сард өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн дундаж 87.5 хувь байна.

Аймгийн удирдах ажилтны шуурхай хуралд 2 удаа оролцож, үүрэг даалгаврын биелэлтийг Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэст 2 дугаар сарын 21-ны 01/39, 3 дугаар сарын 09-ны өдрийн 01/52 албан тоотоор тус тус хүргүүлсэн.

Санхүүгийн үйл ажиллагаа: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж,  3 бүлгийн 20 заалтын дагуу 2022 оны 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан мэдээ, тушаал  нийт 11 мэдээллийг хугацаанд нь бүрэн байршуулсан. Төсвийн гүйцэтгэлийн 2 дугаар сарын мэдээг хугацаанд нь гаргаж, ХХААХҮЯ-нд хүргүүлсэн.

Архив, албан хэрэг хөтлөлт: Байгууллагад 2022 оны 3 дугаар сарын 18-ны байдлаар нийт ирсэн албан бичиг 25 байна. Байгууллагаас явуулсан албан бичиг нийт 24 байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг байхгүй. Байгууллагын хэмжээнд нийт 3 өргөдөл, гомдол ирснийг 100% шийдвэрлэсэн.

Бусад үйл ажиллагаа:

Сум, багийн Засаг дарга, холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудтай 2022 онд хамтран ажиллах, харилцан мэдээлэл солилцох, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны уялдаа, хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Шивээговь сумын Засаг даргын тамгын газартай хамтран уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав. Уг хэлэлцүүлэгт сумын Засаг дарга,  Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, багийн Засаг дарга, холбогдох мэргэжилтнүүд, ХХААГ-ын бүрэлдэхүүн оролцов.

Байгууллагын дотоод сургалтын 2022 оны төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын талаар шүүхийн тамгын газраас, Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар ОБГ-аас, Төрийн албан хэрэг хөтлөлт, баримт бичгийн стандарт, Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, харилцаа хандлага сэдвээр нийт 4 удаа сургалт зохион байгуулав.

Байгууллагын ойр орчны 50 м газар болон хуваарьт талбайн цэвэрлэгээг хийх 2022 оны хуваарийг гарган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Хуваарийн дагуу 02 дугаар сарын 25-нд байгууллагын ойр орчны 50 м-ийн цэвэрлэгээ, 3 дугаар сарын 18-нд хуваарьт газрын  цэвэрлэгээг зохион байгуулж Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Хоггүй Сүмбэр” цахим хуудсанд мэдээллийг байршуулсан. Цэвэрлэгээнд нийт 17 ажилтан, албан хаагч оролцож хог хаягдлыг цэвэрлэж, Тохижилт сүмбэр ОНӨААТҮГ-ын хог тээвэрлэх машинд ачуулсан.

Мал аж ахуйн талаар:

2022.03.17-ны байдлаар төллөвөл зохих 165206 эх малаас төллөсөн 3513, гарсан төл 3513, үүнээс бойжиж байгаа төл 3510, төллөлт 2.1 хувь, төл бойжилт 99 хувьтай байна.

Том малын зүй бус хорогдол гараагүй байна.

Отор, нүүдлийн талаар: Аймаг дундын Малах отрын бүс нутагт 2 аймгийн 4 сумын 78 малчин өрхийн 40.1 мян.толгой мал буюу хонин толгойд шилжүүлснээр 56.7 толгой мал оторлож /Говьсүмбэр аймгийн 74 өрх, Дундговь аймгийн 4 өрх/ байна.

Малах отрын бүсээс гадна Сүмбэр сумын нутагт Дундговь аймгийн зарим сумдаас 8 өрхийн 11.8 мян.толгой мал зөвшөөрөлгүй отроор хаваржиж байна.

Хүнсний нөөц, хангамжийн чиглэлээр:

Хүнсний бодит нөөцийн /2022.03.21-ний/ мэдээллийг 3 сумаас авч нэгтгэсэн дүнг харуулвал:

  1. Аймгийн дүнгээр мах 56 тн буюу 34, гурил 8 тн буюу 47, сүү 3.8 тн буюу 1, төрөл бүрийн будаа 17.3 тн буюу 8, төмс 8.7 тн буюу 5, хүнсний ногоо 8.9 тн буюу 2, элсэн чихэр 8.5 тн буюу 19,  давс 9.2 тн буюу 33, савласан ус 24 тн буюу 1, өндөг 0.9 тн буюу 3, ургамлын тос 5.1 тн буюу 16 хоногийн нөөцтэй байна.

Дээрх нөөцийг сумдаар харуулбал: /2022.03.21-ний 18.00 цагийн байдлаар/

Хүнсний нэр төрөл Сүмбэр сум Баянтал Шивээговь
Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц Тоо хэмжээ Хоногийн нөөц
1 Малын мах тн 40 33 20 195
2 Гурил тн 61 61 0.8 11.0 4 14
3 Гурилан бүтээгдэхүүн тн 1.8 1 0.3 1.2 1 2
4 Төрөл бүрийн будаа тн 15 30 1 28.5 4.3 29
5 Сүү тн 1.5 1 0.3 2.7 2 4
6 Өндөг тн 0.5 2 0.2 5.5 0.2 3
7 Ургамлын тос тн 3.8 16 0.3 9.5 1 15
8 Төмс тн 5.2 4 0.5 4.6 3 9
9 Хүнсний ногоо тн 5.8 2 1.1 4.2 2 3
10 Элсэн чихэр тн 6.5 20 0.5 13.3 1.5 16
11 Давс тн 8.3 41 0.4 16.4 0.5 9
12 Савласан цэвэр ус тн 13 1 1 0.7 10 2

 

 

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнэтэй харьцуулан гаргасан 2021 оны 3р  сарын үнийн мэдээ

Зах зээлд худалдаалагдаж буй зарим хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнэ өнгөрсөн сараас 250-500 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Тухайлбал:  Үхрийн мах /цул, ястай/ 250 төгрөгөөр, хонины ястай мах  250 төгрөгөөр, ямааны мах /ястай/ 500 төгрөгөөр, ямааны мах /цул/ 1000 төгрөгөөр,  лууван 50 төгрөгөөр, цагаан будаа 50 төгрөгөөр, Сүү /задгай/ 150 төгрөгөөр, тараг 250 төгрөгөөр өссөн үзүүлэлттэй байна. Бусад бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.

Үнийн мэдээг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд дотооддоо үйлдвэрлэж буй  малын мах төрөл тус бүрээр 250-500 төгрөгөөр, Төмс, хүнсний ногоо 100-250 төгрөөр,  Сүү 150 төгрөгөөр, Гурил 50-150 төгрөөр нэмэгдсэн бол импортын бүтээгдэхүүн болох Элсэн чихэр 200 төгрөгөөр, Цагаан будаа 550 төгрөгөөр, Ургамлын тос 1000 төгрөгрөөр тус тус нэмэгдсэн байна.

Хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийн мэдээ:

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ төг Доод үнэ төг Өссөн буурсан

/1-р сараас /

1  

Үхрийн мах

Ястай 13000 12000 +250
Цул 14000 13500 +250
2  

Хонины мах

Ястай 9500 9000 +250
Цул 12000 11000
3  

Адууны мах

Ястай 8500 8000
Цул 10000 9000
4  

Ямааны мах

Ястай 8500 7500 +500
Цул 11000 10500 +1000
5  

Лууван

монгол 2500 2000 +50
хятад
 

6

 

төмс

монгол 1200 1100
хятад
 

7

 

Байцаа

монгол 2000 1800
хятад
 

8

 

чинжүү

монгол
хятад 13000 11000
 

9

 

Манжин

монгол 1800 1200
хятад
 

10

 

Сонгино бөөрөнхий

Монгол 4000 1800
Хятад 3800- 1500
11 Помидор монгол 13000 8000
12 Өргөст хэмх монгол 15000 12000
13 Элсэн чихэр 3000 2300
 

14

 

Будаа

Цагаан задгай кг 4000 2600 +50
Шар слава кг 3800 3000
Гурвалжин будаа кг 3800 2200
 

15

 

Сүү

Задгай 3900 3750 +150
Сүү ХХК 0,5л
Сүү ХХК 1л 3200 2900
 

16

 

Тараг

Задгай 3000 2800 +250
Сүү ХХК 1л цөцгийтэй тараг  

4800

 

3800

17 Талх Чойр талх         2500 1500
18 Өндөг Монгол 550 440
 

19

 

 

Алтан тарианы гурил

Задгай дээд 1800 1480 +150
Задгай 1-р зэрэг 1650 1280 +100
Задгай 2-р зэрэг 1000 950
Савласан д/дээд / 2400 2300
Савласан дээд 2200 2100
Савласан 1-р зэрэг 1400 1300
Савласан 2-р зэрэг 1500 1450
 

20

Ургамлын тос Олейна 8800 7500
Алтан 6500 4500