ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 2016 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

713

Албан тушаал

Ажилчдын нэр

ҮНЭЛГЭЭ

1 Захиргаа удирдлагын хэлтэс Хэлтсийн дарга Ш.Дарханбат 85.2 В Сайн
2 Ахлах нягтлан бодогч А.Отгонтуяа 90 А Маш сайн
3 Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн С.Мөнхжаргал 86.2 В Сайн
4 Архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан ажилтан Г.Насанжаргал 81.2 В Сайн
5 Жолооч М.Мөнхбаатар 95 А Маш сайн
6 Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс Хэлтсийн дарга (Газар тариалан) Т.Эрдэнэбаяр 81 В Сайн

 

7 Хүнсний үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Түвшинзаяа 80.3 В Сайн

 

8 Жижиг дунд үйлдвэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Уранчимэг 82.9 В Сайн

 

9 Мал аж ахуйн хэлтэс Хэлтсийн дарга Д.Дэлгэрмөнх 81.7 В Сайн

 

10 ЭМАА, бэлчээр, тэжээл усан хангамж хариуцсан мэргэжилтэн А.Баярмаа 80.8 В Сайн
11 Мал эмнэлгийн хэлтэс Хэлтсийн дарга Ч.Отгонсүрэн 88.3 В Сайн
12 Малын их эмч Х.Баярцэнгэл 88.6 В Сайн
13 Лабораторийн шинжлэгч Ц.Дэлгэрсүрэн 88.4 В Сайн
14 Халдвартын их эмч О.Пүрэвсамбуу 79 С Сайн