ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

174

    1931 îíä Îöîë ñàíñàð óóëûí õîøóóíû îäîîãèéí Òºâ àéìãèéí òýð ¿åèéí Ãîâüñ¿ìáýð ñóìàíä ñóì äóíäûí ìàë ýìíýëãèéí àëáà àíõ áàéãóóëàãäæýý. 1948 îíä Äîðíîãîâü àéìãèéí Ñ¿ìáýð ñóìûí ìàë ýìíýëãèéí òàñàã áîëîí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, áàãà ýì÷ 3, ñàíèòàð÷òàé 1-òýé ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéæýý. 1960 îíîîñ ìàë ýìíýëãèéí  òàñãèéí ýðõëýã÷ýýð íü èõ ýì÷ àæèëëàæ, àïòåêòàé  áîëæ ºðãºæñºí áàéíà. 1969 îíîîñ Äîðíîãîâü àéìãèéí Ñ¿ìáýð ñóì ÑÀÀ-í Ìàë ýìíýëãèéí òàñàã íü áðèãàä-ôåðìèéí ýì÷èëãýý òýæýýëèéí öýã¿¿äòýé áîëæ äýýä, äóíä ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷í¿¿äýýð õàíãàãäàí ¿éë àæèëëàãààãàà ºðãºæ¿¿ëñýí.

    1991 îíû 6 ñàðààñ Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí Ìàë ýìíýëýã-¯ðæëèéí àëáà, 1991 îíû 10 ñàðààñ ×îéð õîòûí Ìàë ýìíýëýã-¯ðæëèéí àëáà, 1993 îíîîñ Ãîâüñ¿ìáýð àéìãèéí  Ìàë ýìíýëýã-¯ðæëèéí àëáà áîëîí çîõèîí áàéãóóëàãäàæ, Ìàë ýìíýëãèéí áîëîí Ìàë àæ àõóé-¿ðæëèéí òàñàã, ëàáîðàòîðè, ýìèéí ñàí çýðýã ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãààãàà õºòëºí ÿâóóëäàã áîëæýý.

    1999 îíîîñ Ìàë ýìíýëýã, ¿ðæëèéí  ¿éë àæèëëàãàà õóâèéí ºì÷èä øèëæèñíýýð àéìãèéí պ人 àæ àõóéí ãàçàð áîëæ øèíý á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòààð àæèëëàæ áàéíà. Ìîíãîë óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí 2001 îíû 10 äóãààð ñàðûí 1-íèé 48 äóãààð òîãòîîëîîð “Õ¿íñ” ãýäýã ¿ã պ人 àæ àõóéí ãàçàð ãýäãèéí ºìíº îðóóëàõààð òîãòñîí òóë 2001 îíîîñ àéìãèéí Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí ãàçðûí á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòàíä øèëæèæ àæèëëàñàí áàéíà. Àéìãèéí Õ¿íñ õºäºº àæ àõóéí ãàçðûí á¿òöýä Ìàë ¿ðæëèéí, Ìàë ýìíýëãèéí, Ãàçàð òàðèàëàí ñàíõ¿¿ãèéí àëáà ìºí ñóìäûí 6 ìàë ýìíýëýã, ¿ðæëèéí íýãæòýé õàìòðàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ áàéãààä 2009 îíоос Õ¿íñ, õºäºº àæ àõóé æèæèã äóíä ¿éëäâýðèéí ãàçàð áîëæ äîòðîî Ìàë ¿ðæëèéí, Ìàë ýìíýëãèéí, Бодлого зохицуулалтын ãýñýí àëáàäòàéãààð ¿éë àæèëëàãààãàà ÿóóëæ áàéíà.

     2013 оноос Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар болж Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Үйлдвэр газар тариалангийн хэлтэс, Мал аж ахуйн хэлтэс, Мал эмнэлгийн хэлтэстэй үйл ажиллагаа явуулж байв. Харин 2014 оноос  Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар болон өөрчлөгдөж Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Хүнс, газар тариалангийн хэлтэс, Мал аж ахуйн хэлтэс, Мал эмнэлгийн гэсэн дөрвөн хэлтэстэй дэргэдээ Цөм сүрэг үржлийн төвтэйгөөр ажиллаж байна.

       Àìæèëò á¿òýýë: Àéìãèéí õ¿íñ, õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí ìýðãýæèëòýí, ìàë÷èä, ýðäýìòäèéí îëîí àæëûí øàðãóó õºäºëìºðèéí ¿ðýýð Êàðàêóëûí “Ñ¿ìáýð” õîíèíû ¿¿ëäýð á¿òýýñýí þì.