Хүн амын хүнсний хэрэгцээнд сүү, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг өрхийн саалийн үнээнд хийсэн бруцеллёзын тандалт шинжилгээгээр эрүүл гарсан үхэртэй малчин өрхүүд

465