Хонь, тэмээний ноос бэлтгэн үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгож эхэллээ.

220

Хонь, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт тушаасан малчин, мал бүхий этгээдэд урамшуулал олгох шийдвэрийн дагуу 2011-2019 он хүртэлх хугацаанд нийтдээ давхардсан тоогоор 3405 малчин, мал бүхий этгээдийн тушаасан 805.7 тонн хонь, тэмээний ноосны урамшуулалд 1084.0 сая төгрөг, 2015-2019 ондуудад давхардсан тоогоор 1599 өрхийн үндэсний үйлдвэрт бэлтгэн тушаасан 237.3 мян.ширхэг арьс, ширний урамшуулал 656.2 сая төгрөгийг тус тус Монгол банкаар дамжуулан олгосон.

1