Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, цөм сүрэг бүрдүүлэх, ялган тэмдэглэх, бүртгэлжүүлэх ажил үргэлжилж байна.

133

Малын генетик нөөцийн тухай хууль, “Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд “Үржлийн малд үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх, ялган тэмдэглэж, бүртгэлжүүлэх” ажлыг аймгийн Засаг даргын 2020 оны А/127 дугаар “Ажил зохион байгуулах тухай” захирамж, ХХААХҮ-ийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу сум бүрт хэрэгжүүлж байна. Энэхүү ажлын үр дүнд Сүмбэр сум сүмбэр үүлдрийн 900 толгой хонийг, Шивээговь сум нутгийн монгол үүлдрийн 5000 толгой хонийг, Баянтал сум нутгийн монгол үүлдрийн 800 толгой адууг цөм сүрэгт бүрдүүлэн, цахим бүртгэлд оруулах юм байна. Уг ажлыг сумдын Засаг даргатай гэрээ байгуулсан Мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжүүд гүйцэтгэж байна.

 23