Төрийн албан хаагчид 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө батлуулж, гэрээгээ байгуулав.

45

    Тус газрын төрийн захиргааны албан хаагчид Засгийн газрын 2019 оны 37 дугаар тогтоолын дагуу шинэ маягтаар гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулан батлуулж, төрийн үйлчилгээний албан хаагчид хөдөлмөрийн гэрээ, албан тушаалын тодорхойлолтын дагуу 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан тус тус батлуулсан. Мөн байгууллага доторх багуудын 2020 онд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

f