Хоршоодын дунд зөвөлгөөн зохион байгууллаа.

441

Зорилго: Орон нутгийн хоршоодын нийгмийн хариуцлагыг идэвхижүүлэх, хоршооны хууль эрх зүйн орчин, төрийн бодлогыг сурталчлах хоршооны үйл ажиллагааг чадавхижуулах хамтын ажиллагаа, хоршооны талаарх гишүүдийн мэдлэгийг  нэмэгдүүлэх, хоршоологчид туршлага мэдлэгээ солилцох.

Зохион байгуулалт: Аймгийн Хоршоологчдын зөвлөгөөнийг  Баянтал сумын 16 дугаар зөрлөгт “Хоршоологчид ярьж байна”  уулзалт хэлэлцүүлэг “Оорцог-Элгэн” хоршооны байранд зохион байгуулсан. Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй бүртгэлтэй 7 хоршооны 25 иргэн оролцож,  хоршоодын нийгмийн хариуцлагыг идэвхижүүлэх, хоршооны хууль эрх зүйн орчин, төрийн бодлогыг сурталчлах хоршооны үйл ажиллагааг чадавхижуулах хамтын ажиллагаа, хоршооны талаарх гишүүдийн мэдлэгийг  нэмэгдүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулсан арга хэмжээнд ХОХБТХ- дарга Т.Бат-Эрдэнэ, ХХААГ-ын дарга Н.Даваахүү, сумдын ХАА-н тасгийн мэргэжилтнүүд оролцож цаашид хамтарч ажиллах ажлын санал, төлөвлөгөө боловсруулан ажиллахаар боллоо.

Үр дүн:

  • ХХААХҮЯамнаас баримталж буй бодлого шийдвэрийн талаарх мэдээлэл өгснөөр улсын хэмжээнд зарлагдсан аян, хөдөлгөөний талаар мэдээлэлтэй болсон.
  • Хоршиж хамтрах-санал санаачилга гарсан.
  • Хоршоодын үйл ажиллагааг орон нутгийн зүгээс дэмижх, мэдээ мэдээллийг сайжруулах талаар 10 сард дахин сургалт зохион байгуулах санал гарсан.
  • ЖДҮ-эрхлэгч, бизнес эрхлэгч, хоршоодод, зээлийн батлан даалтын үйл ажиллагаанд хамрагдах мэдээлэл, гарын авлагө өгсөн.
  • Хамтран ажиллах санал гаргаж төлөвлөгөө боловсруулах болсон.Capture.PNG2 Capture.PNG3