6-р сарын мэдээ

137

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР

ТАНИЛЦУУЛГА

Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааны 

2019 оны 6 дугаар сарын мэдээ

 

Хугацаа: 2019.05.20-2019.06.20

Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

            Төрийн албаны хууль, салбарын хууль тогтоомж, УИХ, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүдийг мөрдөж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар Эрчимжсэн мал аж ахуй, Ноолуур дэд хөтөлбөрүүдийн төсөл болон дотоод хяналтын багийн тайланг хэлэлцэн, албан хаагчдын эхний хагас жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг  албан хаагч бүрээр үнэлж дүгнэсэн.

Хүний нөөц, дотоод ажлын хүрээнд:

Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн хүрээнд төрийн албан хаагчдыг чадавхижуулах, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, аливаа ажил, асуудлыг цаг алдалгүй шуурхай зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн явц үр дүнд тавих хяналтыг сайжруулах зорилгоор  Ёс зүйн талон нэвтрүүлсэн.

CaptureТус газрын төрийн албан хаагч бүр төрийн албаны нэр хүндийг өргөж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд чанартай, хүртээмжтэй хүргэх чиг үүргээ ухамсарлан үг хэл, үйл ажиллагаагаараа бусдад үлгэрлэн, ил тод, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйн дүрмээ баримтлан ажиллахаа илэрхийлэн БАТЛАМЖ үйлдсэн.

Capture.2

Албан хаагчдыг идэвхижүүлэх, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын соёлыг дээшлүүлэх, төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл нийгмийн батлагааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд “Бие биедээ талархах өдөр”-тэй болж, анхныхаа талархлын хуудсыг бие биедээ өгөх арга хэмжээ зохион байгуулсан.

Capture. 3 PNG

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 2019 оны эхний хагас жилийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээгээр амжилттай үнэлэгдсэн. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсгээс байгууллагын ололт, амжилт, шинэ санаачилсан ажлуудыг онцолж, өгсөн зөвлөмжийг урьдчилсан байдлаар албан хаагчдад танилцуулан үүрэг даалгавар өгсөн.

Байгууллагад 6 сарын 20-ны байдлаар  15 өргөдөл ирсэн. Өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн. Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй. Байгууллагаас 71 бичиг явуулж, 17 бичиг ирснийг бүртгэн, хариутай 5 бичгийн хариуг хугацаанд нь хүргүүлсэн.

            Тус байгууллагад арчилгаа, усалгаа хийж буй 427 мод, бут байна. 6 сард 2 удаа усалгаа хийсэн.

Байгууллагын шуурхай хурлыг 2 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, цаг үеийн ажилтай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллав.

Гамшгийн бэлэн байдлын үзлэг, жагсаалд 2 удаа хамрагдаж, Онцгой байдлын газарт 1 өдрийн сургалтанд газрын 10 албан хаагч оролцож, гамшгийн үед хэрхэн ажиллах мэдлэг, дадал чадвар эзэмшсэн.

Байгууллагын эцэг эхийн зөвлөлөөс 2019 оны 6 сарын 1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр байгууллагын ажилтнуудын хүүхдүүдэд баярын арга хэмжээ зохион байгуулж, Нэг хүүхэд Нэг мод-Ногоон ирээдүй уриан дор хүүхэд бүр 1 мод суулгасан.

Санхүүгийн үйл ажиллагаа: Байгууллагын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллаж, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 3 бүлгийн 20 заалтын дагуу 5 сарын мэдээллийг хугацаанд нь цахим хуудсанд бүрэн  байршуулсан.

             Мал аж ахуйн талаар:

            Мал төллөлт төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 3-р сарын 01-ээс эхлэн 7 хоног бүр гаргаж ХХААХҮЯам болон аймгийн ЗДТГ-т цахимаар хүргүүлж байна.

Мал төллөлт, төл бойжилт:

                        Төл бойжилт 2019 оны 6 сарын 13-ны байдлаар:

  Бүгд Малын төрөл
Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа Арьсанд /хурга/
1 Оны эхний хээлтэгч 203579 406 7569 5929 100638 89037  
2 Төллөсөн хээлтэгч 155066 114 2734 3116 81819 67283  
3 Гарсан төл 155590 114 2734 3116 82108 67518  
4 Хорогдсон төл: 2523 7 75 42 960 1171 268
6 Бойжиж буй төл 153067 107 2659 3074 81148 66347  
7 Бойжилтын хувь 98.4 93.9 97.3 98.7 98.8 98.3  
8 Төллөлтийн хувь 76.2 28.1 36.1 52.6 81.3 75.6  

 

      Том малын зүй бус хорогдол:

               Том малын хорогдол 2019 оны 6 сарын 13-ны байдлаар:

  Бүгд Малын төрөл
Тэмээ Адуу Үхэр Хонь         Ямаа
1 Нийт хорогдсон мал 2635 2 69 37 1063 1464
2 Үүнээс: хээлтэгч 618 2 21 16 280 299
3               өвчнөөр 0 0 0 0 0 0
4 Нийт малд эзлэх хорогдлын % 0.62          

Хүнс, хөдөө аж  ахуйн газар, Сүмбэр, Баянтал сумын  Засаг даргаар батлуулсан  хамтран  ажиллах  удирдамжийн  дагуу  Баянтал  сумын наадмын талбайн  орчим  260 га-д , Сүмбэр  сумын 4, 6-р  багийн  нутагт  300 га-д  333 кг хордуулсан будаа ашиглаж микробиологийн аргаар, утагч багажаар тус тус  оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан.  Оготнотой тэмцэх  ажилд  Сүмбэр сумаас 10 иргэн, Баянтал сумаас нийтийг хамарсан ажлын 15 иргэн оролцсон.

Capture.4 PNG

           

Хаврын технологит ажил Бог малын хээлтүүлэгчийн ангилалт, хянан баталгаажуулалт, бүртгэлжүүлэлтийин ажлыг сумдад зохион байгуулж байна. Сүмбэр сумын  4 суурьт ялгасан 53 өрхийн 116 хуц, 99 ухна, бүгд 215 хуц, ухна, Баянтал сумын 1 суурьт ялгасан 15 өрхийн 46 хуц, 26 ухна, бүгд 96 хуц, ухна  ангилж, 06 сарын 20-ны байдлаар нийт дүнгээр 5 суурьт ялгасан 68 өрхийн 311 бог малын хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулаад байна. Ангилалт хянан баталгаажуулалт, бүртгэлжүүлэлтийн ажлын үр дүн  намар 10 сарын 20-нд тооцогдоно.

Цаг агаар:  Зуны эхэн сард хуурайшилтай, хавсарга ихтэй байсан ба энэ сарын 15-16/YI-нд нутгийн ихэнх хэсгээр бороо орж, газрын өнгө сайжирсан. Сүмбэр сумын Y, YI багийн зарим нутгаар ус гүйсэн байна. Баянтал, Сүмбэр сумын Y, YI багийн зарим нүүсэн малчид буцаж ирж байна.

Capture.5 PNG

Газар тариалангийн салбар:

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 6 сарын 17-ны өдрийн байдлаар 14 га-д төмс, 14 га-д хүнсний ногоо тариалж, тариалалтын явц 69 хувьтай байна.

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас олгож буй 7 төрлийн хүнсний ногооны  8 кг үрийг 21 иргэнд  олгосон. Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас 96 м2 талбай бүхий 3 хүлэмж  татан авсан.

Шивээгийн булаг, Тэвшийн 2 услалтын системийн 16 га талбайд 4 иргэн, 2 аж ахуйн нэгж тариалалт хийсэн.

Жижиг дунд үйлдвэрийн салбар:

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд зориулан хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл хүлээн авах ажлыг 2019 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 0830 цагаас 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 1730 цаг хүртэл зохион байгуулсан. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох зээл, төсөл сонгон шалгаруулах журмын талаар орон нутгийн Залуус телевиз,  цахим хуудсаар олон нийтэд, давхардсан тоогоор 100 гаруй иргэнд хүргэж, 10 төрлийн 150 гарын авлага, материал тараасан. Төсөл сонгон шалгаруултанд 17 аж ахуйн нэгж, 33 иргэн төслөө ирүүлсэн. Ирсэн төслийн иж бүрдлийг зээлийн дэд хороогоор хянуулж, бүртгэл хөтлөн, зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд шивж оруулсан.  

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнтэй харьцуулан гаргасан 2019 оны 06-р  сарын үнийн  мэдээ

2019 оны 5 дугаар сарын сүүлч 6 дугаар сарын эхээр малчдаас зах зээлд нийлүүлэгдэж буй махны нийлүүлэлт өсөж байгаа тул зах зээлд худалдаалагдаж буй махны үнэ 250-1000 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй  байна. Төмс, хүнсний ногооны үнэ өнгөрсөн сараас 50-200 төгрөгөөр нэмэгдсэн бол сүү /задгай/ 350 төгрөгөөр буурсан үзүүлэлттэй байна. Бусад бараа бүтээгдэхүүний үнэ тогтвортой байна.

2019.06.19

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ төг Доод үнэ төг Өссөн буурсан
1  

Үхрийн мах

Ястай 11000 8500 -500
Цул 12000 11000 -500
2  

Хонины мах

Ястай 8500 7500 -500
Цул 11000 10000 -500
3  

Адууны мах

Ястай 8500 6500 -250
Цул 10000 9500
4  

Ямааны мах

Ястай 7500 6500 -1000
цул 10000 9000
5  

Тахианы мах

Гуя 8500 8000
мөч 9200 8500
6  

Лууван

монгол 1600 1200 +200
хятад      
 

7

 

төмс

монгол 1200 950 +50
хятад      
 

8

 

Байцаа

монгол 1800 1500
хятад
 

9

 

чинжүү

монгол
хятад 6800 6500
 

10

 

Манжин

монгол 1400 1200
хятад
 

11

 

Сонгино бөөрөнхий

Монгол 1800 1600
Хятад 1200 1000
12 Помидор монгол 6000 5500
13 Өргөст хэмх монгол           6500 5500
14 Элсэн чихэр монгол 2100 1800
 

15

 

Будаа

Цагаан задгай кг 2500 2200
Шар слава кг 3100 2900
Гурвалжин будаа кг 3800 2200
 

16

 

Сүү

Задгай 200 1500 -350
Сүү ХХК 0,5л      
Сүү ХХК 1л 2750 2600
 

17

 

Тараг

Задгай 2000 1500 –        
Сүү ХХК 1л цөцгийтэй тараг  

4200

 

3500

18 Талх Чойр талх 1200 800
 

19

 

Өндөг

ОХУ 450 310
Монгол 400 280
 

20

 

 

Алтан тарианы гурил

Задгай дээд 1480 1400
Задгай 1-р зэрэг 1100 1080 +50
Задгай 2-р зэрэг 1000 950
Савласан д/дээд / 1650 1600
Савласан дээд 1650 1600
Савласан 1-р зэрэг 1300 1200
Савласан 2-р зэрэг 1500 1450
 

21

Ургамлын тос Олейна 5500 4800 +50
Алтан 3800 3600
 

22

 

Гоймон

Алейка 1600 1500
А/тариа савхан 1000 900

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:                               Б.ГАНДУЛАМ