5-р сарын мэдээ

260

            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН МЭДЭЭ         

     2019.05.20

            Нэг. Удирдлага, зохион байгуулалтын талаар

            Тус газар нь үйл ажиллагаандаа салбарын хууль тогтоомж, төрийн албан хууль, хөдөлмөрийн хууль, бусад холбогдох эрх зүйн актыг мөрдөж ажиллаж байна.

Мал аж ахуйн талаар:

Мал төллөлт төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 3-р сарын 01-ээс эхлэн 7 хоног бүр гаргаж ХХААХҮЯам болон аймгийн ЗДТГ-т цахимаар хүргүүлж байна.

        Мал төллөлт, төл бойжилт:

                        Төл бойжилт 2019 оны 05 сарын 16-ны байдлаар:

Бүгд Малын төрөл
Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа Арьсанд /хурга/
1 Оны эхний хээлтэгч 203579 406 7569 5929 100638    89037
2 Төллөсөн хээлтэгч 129806 85 1246 1348 72160    54967
3 Гарсан төл 130054 85 1246 1348 72304     55071
4 Хорогдсон төл: 1742 3 37 30 617 817 238
6 Бойжиж буй төл 128312 82 1209 1318 71449 54254
7 Бойжилтын хувь 98,7 96,5 97 97,8 98,8 98,5
8 Төллөлтийн хувь 63,8 20,9 16,5 22,7 71,7 61,7

 

      Том малын зүй бус хорогдол:

               Том малын хорогдол 2019 оны 05 сарын 16-ны байдлаар:

Бүгд Малын төрөл
Тэмээ Адуу Үхэр Хонь         Ямаа
1 Нийт хорогдсон мал 758 1 14 18 345 380
2 Үүнээс: хээлтэгч 206 1 4 3 102 96
3               өвчнөөр 0 0 0 0 0 0
4 Нийт малд эзлэх хорогдлын % 0,18

Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн мэргэжилтэнтэй хамтран Баянтал, Сүмбэр сумын 7-н цэгт 17500 га талбайг хамруулан бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготны тандалтын судалгааг хийсэн. Судалгаагаар үлийн цагаан оготны тархалт хэвийн хэмжээнээс их, энгийн механик аргаар тэмцэхэд хангалтгүй түвшинд хүрсэн, богино хугацаанд энгийн механик, биологийн, микробиологийн аргаар тэмцэх ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Дүгнэлтийн дагуу сумын Засаг дарга нартай хортон мэрэгчтэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах удирдамж гарган ажиллаж байна.

   Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4, 5, 6-р багийн өдөрлөгт 250 малчинд Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй энгийн механик аргаар тэмцэх талаар мэдээлэл хийж, гарын авлага тараасан.         

Үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр:

Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье” аяны хүрээнд зарласан “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч” шалгаруулах уралдаанд оролцож буй 2 цэцэрлэгийн 5 төрлийн хоолонд,  2  зоогийн газрын 8 төрлийн хоолонд давсны агууламжийг тодорхойлох шинжилгээг Мэргэжлийн хяналтын газартай хамтран үнэ төлбөргүй хийсэн.

 Шинжилгээгээр зоогийн газрын зарим хоол /цуйван, шарсан үхрийн хавирга/ хэвийн хэмжээнээс хэтэрсэн буюу 500 гр хоолны  давсны агууламж 3.1-6,0 хувийг эзэлж байна. Бусад хоол нь 1,4-2,8 хувь буюу хэвийн байна. Цэцэрлэгийн 5 төрлийн хоолны давсны агууламж 0.6-гаас 2.02 хувь буюу хэвийн хэмжээнд байна.

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний бараа бүтээгдэхүүний үнийн өнгөрсөн сарын үнэтэй харьцуулсан судалгаа

 

4 дүгээр сарын сүүлч 5 дугаар сарын эхээр малчдаас зах зээлд нийлүүлэгдэж буй махны нийлүүлэлт багассан тул зах зээлд худалдаалагдаж буй махны үнэ 500-800 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн төмс, хүнсний ногооны үнэ өнгөрсөн сараас 50-100 төгрөгөөр, ургамлын тос 50 төгрөгөөр, алтан тариа 1-р зэргийн гурил 50 төгрөгөөр, сүү 100 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.

2019.05.19

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ төг Доод үнэ төг Өссөн буурсан
1  

Үхрийн мах

Ястай 9000 10000 +500
Цул 12000 12500 +800
2  

Хонины мах

Ястай 8000 9500 +500
Цул 11000 10000 +800
3  

Адууны мах

Ястай 6500 8000 +500
Цул 9000 10000 +500
4  

Ямааны мах

Ястай 7000 8500 +500
цул 10000 9000 +500
5  

Тахианы мах

Гуя 8500 8000
мөч 9200 8500
6  

Лууван

монгол 1400 1200
хятад
 

7

 

төмс

монгол 1200 950 +50
хятад
 

8

 

Байцаа

монгол 1900 1600 +100
хятад
 

9

 

чинжүү

монгол
хятад 6800 6500
 

10

 

Манжин

монгол 1400 1200
хятад
 

11

 

Сонгино бөөрөнхий

Монгол 1800 1600 +150
Хятад 1200 1000
12 Помидор монгол 6000 5500
13 Өргөст хэмх монгол           6500 5500
14 Элсэн чихэр монгол 2100 1800
 

15

 

Будаа

Цагаан задгай кг 2500 2200
Шар слава кг 3100 2900
Гурвалжин будаа кг 3800 2200
 

16

 

Сүү

Задгай 2200 2000 +100
Сүү ХХК 0,5л
Сүү ХХК 1л 2750 2600
 

17

 

Тараг

Задгай
Сүү ХХК 1л цөцгийтэй тараг  

4200

 

3500

18 Талх Чойр талх 1200 800
 

19

 

Өндөг

ОХУ 450 310
Монгол 400 280
 

20

 

 

Алтан тарианы гурил

Задгай дээд 1480 1400
Задгай 1-р зэрэг 1100 1080 +50
Задгай 2-р зэрэг 1000 950
Савласан д/дээд / 1650 1600
Савласан дээд 1650 1600
Савласан 1-р зэрэг 1300 1200
Савласан 2-р зэрэг 1500 1450
 

21

Ургамлын тос Олейна 5500 4800 +50
Алтан 3800 3600
 

22

 

Гоймон

Алейка 1600 1500
А/тариа савхан 1000 900

   

            Санхүүгийн үйл ажиллагаа: Байгууллагын төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулан ажиллаж, Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 3 бүлгийн 20 заалтын дагуу 4 сарын мэдээг хугацаанд нь цахим хуудсанд байршуулсан.

       Дотоод үйл ажиллагааны талаар:

            Байгууллагад 5 сарын 20-ны байдлаар 7 өргөдөл ирсэн. Өргөдлийг хугацаанд нь бүрэн шийдвэрлэсэн. Хугацаа хэтэрсэн өргөдөл байхгүй.

Байгууллагын дотоод сургалтаар Харилцаа хандлага, ёс зүйн дүрэм, малчин мал бүхий этгээдэд олгох урамшуулал сэдвээр сургалт зохион байгуулсан.

Тус газар нь аймгийн Засаг даргын 2019.05.07-ны өдрийн А/183 дугаар захирамж “Мод тарих үндэсний өдрийг зохион байгуулах тухай”, Сум дундын ойн ангийн 2019 оны 5 сарын 07-ны өдрийн 21 тоот албан бичгийн хавсралт удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу 2019.05.10-ны өдөр байгууллагын хуваарьт талбай болон байгууллагын гадна мод, цэцэг тарих үйл ажиллагаа зохион байгуулсан.

            Байгууллагын албан хаагч бүр 1-2 мод авч, нийт 14 мод нэмж тарьсан. Үүнд:

  • Хайлаас 10 ширхэг
  • Шинэс 2 ширхэг
  • Буйльс 2 ширхэг

   Тус байгууллагад арьчилгаа, усалгаа хийж буй 427 мод, бут байна

Байгууллагын шуурхай хурлыг 2 удаа зохион байгуулж, 7 хоног тутмын үйл ажиллагааг хэлэлцэх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, цаг үеийн мэдээллээр хангах, цаг үеийн ажилтай холбоотой үүрэг өгч, биелэлтийг тооцон ажиллав.

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:                               Т.ТУНГАЛАГ