Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд гаргалаа.

405

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын  мэдүүлэг гаргах албан тушаалтан  нар мэдүүлгээ хуулийн хугацаанд үнэн зөв гаргалаа.

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн жагсаалт

   

Регистерийн дугаар

 

Овог

 

Нэр

 

Байгууллага

 

Албан тушаал

 

Он

             
1 ЕЙ  72022202 Нямаа Даваахүү ГСА-ийн ХХААГазар Газрын дарга 2018
2 ШЖ 64052369 Дэнсмаа Дэлгэрмөнх ГСА-ийн ХХААГазар МҮА-ны дарга 2018
3 ЕЙ 71040114 Тэрбиш Эрдэнэбаяр ГСА-ийн ХХААГазар ҮХҮА-ны дарга 2018
4 СР 96060605 Наранцэцэг Гандирмаа ГСА-ийн ХХААГазар Ахлах нягтлан бодогч 2018

Мэдүүлгийг  мэдээллийн самбар болон http://xacxom.iaac.mn/ сайтнаас авч танилцана