Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

Техникийн үйлчилгээг 2 цэгээс хүргэж 7.4 га талбайн хөрсийг  боловсруулж, 17.9 га талбайд төмс, 18.8 га талбайд хүнсний ногоо, 11 га-д тэжээлийн ургамал тариалсан нь өмнөх оноос 7.9 га-гаар буюу 16.6 хувиар нэмэгдсэн байна. Ургац хураалт хугацаандаа явагдаж төмс 17.6 га-гаас 127.6 тн, хүнсний ногоо 17.7 га-гаас 144.3 тн, тэжээл 11 га-гаас 52 тн жимс 2.5 га-гаас 2.7 тн, нийт 326.6 тн хураан авсан. Хүнсний ногооны нэгжийн дундаж ургац 77 цн/га байна. 

Нийт 26 иргэн 3104 м2 талбай бүхий 44 хүлэмжид тариалалт хийсэн нь өмнөх оноос хүлэмжийн тариалалт 16.1 хувиар нэмэгдэж  2019.10.29-ний байдлаар 11.9 тн ургац хураан авсан дүнтэй байна.Хүлэмжийн тариалан эрхлэгчийн тоо тогтвортой өсч 12 болсон.

“Монгол улсад атар газар эзэмшиж, газар тариалангийн салбарыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жил”-ийн ойн нэгдсэн арга хэмжээнд аймгийн төлөөлөл 4 ахмад тариаланчийг оролцуулсан.