Мал үржил

too 2021MVA

Зохиомол хээлтүүлэг.       

Үхэр, хонины чанарыг сайжруулах, махны ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор махны чиглэлийн Герефорд бухны гүн хөлдөөсөн үрээр 6, махны чиглэлийн Эдельбай үүлдрийн хуцны гүн хөлдөөсөн үрээр 22, Барга үүлдрийн хуцны үрээр 42, Сүмбэр үүлдрийн болон Казахстаны каракуль хуцны үрээр 463, нийт 533 хээлтэгчид зохиомол хээлтүүлгийг 89.2-92 хувийн техник үр дүнтэй зохион байгуулсан.

GTailan-MUA- 2021-12