Өргөдөл гомдлын тайлан

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ХХААГ-Т ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТАЙЛАН /1-р улирал/

2019 оны 1 дүгээр улирлын дүнгээр Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт нийт 07 өргөдөл, хүсэлт бичгээр ирүүлсэн байна. Ирсэн өргөдөл, хүсэлтийг ангилбал байгууллагын ажилчдаас 5, иргэдээс 2 өргөдөл ирүүлсэн байна.

 Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт:

Байгууллагын ажилчдаас ирүүлсэн цалинтай чөлөө хүссэн 4 өргөдлийг амралтын өдөр ажилласныг нь нөхөж олгон шийдвэрлэв.

 Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 1 албан хаагчийн өргөдлийг 1 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан тооцоог тулган шалгаж, нэн хангалтгүй гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааг залруулах хугацаатай үүрэг өгч, гүйцэтгэлд хяналт тавьж, үр дүнг газрын даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, ажлаас чөлөөлөхөөргүй болсон.   

            Иргэдээс байгууллагад хандаж 2 өргөдөл ирүүлсэн.  Үүнд:

Сүмбэр сумын 2 дугаар багийн иргэн Д.Шинэбаяр нь Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргасны дагуу ЖДҮ эрхлэгчээр бүртгэж, хариуг албан бичгээр хүргүүлэв.

Сүмбэр сумын 6 дугаар багийн малчин Баточир шинээр худаг гаргуулахаар хүсэлт ирүүлсэн. ХХААХҮСайд, Байгаль орчны Сайд, сангийн Сайдын 2005 оны 101/189/194 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам”-ын дагуу Сүмбэр суманд хүсэлтээ гаргахыг зөвлөж, өргөдлийг харьяаллын дагуу шилжүүлэв.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТАЙЛАН /2-р улирал/

2019 оны 2 дугаар улирлын байдлаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт нийт 19 өргөдөл бичгээр ирсэн. Өргөдөл, хүсэлтийг ангилбал байгууллагын албан хаагчдаас 9, иргэдээс 10 өргөдөл ирсэн байна.

            Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт:

Байгууллагын албан хаагчдаас цалинтай чөлөө хүссэн 7 өргөдлийг тухай бүр чөлөө олгож шийдвэрлэсэн.  Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 1, ажилд орох тухай 1 өргөдлийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаалаар шийдвэрлэсэн.  Иргэдээс 10 өргөдөл ирсэн.

 Үүнд:

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгүүлэх 6 хүсэлт гаргасны дагуу Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэж, хариуг албан бичгээр өгсөн.

Сүмбэр сумын 6 дугаар багийн малчин Бат-Очир шинээр худаг гаргуулахаар хүсэлт ирүүлснийг ХХААХҮСайд, Байгаль орчны Сайд, сангийн Сайдын 2005 оны 101/189/194 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам”-ын дагуу Сүмбэр суманд хүсэлтээ гаргахыг зөвлөж, өргөдлийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн. Бусад өргөдлийн агуулга нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох тухай 1, ажилласан хугацааны цалин авах тухай 2 байсныг холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэж хариу өгсөн.

 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭСЭН ТАЙЛАН /3-р улирал/

      2019 оны 3 дугаар улирлын байдлаар Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт нийт  24 өргөдөл бичгээр ирсэн. Өргөдөл, хүсэлтийг ангилбал байгууллагын албан хаагчдаас 13, иргэдээс 11 өргөдөл ирсэн байна.

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт:

 Байгууллагын албан хаагчдаас цалинтай чөлөө хүссэн 10 өргөдлийг тухай бүр чөлөө олгож шийдвэрлэсэн.  Өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн 4, ажилд орох тухай 1 өргөдлийг Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын даргын тушаалаар шийдвэрлэсэн. 

            Иргэдээс 10 өргөдөл ирсэн.

 Үүнд:

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгүүлэх 6 хүсэлт гаргасны дагуу Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчээр бүртгэж, хариуг албан бичгээр өгсөн.

Сүмбэр сумын 6 дугаар багийн малчин Бат-Очир шинээр худаг гаргуулахаар хүсэлт ирүүлснийг ХХААХҮСайд, Байгаль орчны Сайд, сангийн Сайдын 2005 оны 101/189/194 дугаартай хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Инженерийн хийцтэй худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах, санхүүжүүлэх, эзэмших, ашиглах нийтлэг журам”-ын дагуу Сүмбэр суманд хүсэлтээ гаргахыг зөвлөж, өргөдлийг харьяаллын дагуу шилжүүлсэн. Бусад өргөдлийн агуулга нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох тухай 1, ажилласан хугацааны цалин авах тухай 2, цалинтай чөлөө хүссэн 10 өргөдөл байсныг холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэж хариу өгсөн. Санал, гомдол гараагүй байна.