Шагнал урамшуулал тэтгэмжинд хамрагдсан албан хаагчдын мэдээлэл

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

2020 оны албан хаагчдад олгосон урамшуулал, шагнал

/2020 оны 9 сар/

Нэр Албан тушаал Шийдвэр Тайлбар
1 Б.Мэндбаяр Ахлах нягтлан бодогч Газрын даргын 2020.02.21-ний өдрийн Б/05 Санхүүгийн тайланг үнэн зөв, хугацаанд нь гаргаж, зөрчилгүй дүгнэлт авсан. Төрийн аудитын газрын 2020.02.17-ны өдрийн 15 албан тоот
2 Л.Алдар МҮА-ны мэргэжилтэн Газрын даргын 2020.03.24-ний А/15 Мал зүйчдын зөвлөгөөн ХХААХҮЯ-ны жуух бичиг
3 Б.Гандулам ЗААА-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Газрын даргын 2020.04.15-ны өдрийн А/17 1-р улирлын ажлын гүйцэтгэл
Э.Түвшинзаяа ҮХҮА-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
А.Баярмаа МҮА-ны даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
4 Э.Түвшинзаяа ҮХҮА-ны дарга ХХААХҮС-ын 2020.09.10-ны №829 Үйлдвэр худалдаа үйлчилгээний тэргүүний ажилтан
  Л.Алдар

МҮА-ны мэргэжилтэн