Ёс зүйн дүрэм

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм:

https://www.legalinfo.mn/annex/details/9237?lawid=14044