Ёс зүйн дүрэм

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм:

http://www.legalinfo.mn/annex/details/2744?lawid=2367