Сул орон тооны захиалга

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020 оны  … дугаар сарын ….-ны өдөр

            Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Мал үржлийн албаны дарга мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна. 

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол 

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
 • Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх.

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага

1.    Мал үржлийн албаны дарга бөгөөд аймгийн ерөнхий мал зүйч /мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмэнт, технологийн хяналтын асуудал хариуцна/

Дэс түшмэл, ТЗ-7

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
Мэргэжил Зоо-инженер технологи /081104/, мал аж ахуйн биотехнологи /081102/,  мал аж ахуй /081105/
Мэргэшил Төрийн албаны мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  хамрагдаж төгссөн байх.
Туршлага Дэс түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил  эсхүл төрийн албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.
Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах –  нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь үнэлдэг байх;

–  нэгжийн албан хаагчдын ажил үүргийг тэнцвэртэй, оновчтой хуваарилах, адил тэгш хандах;

–  хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилж, удирдан зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өдөр тутмын удирдлагаар хангах;

–  хариуцсан нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж,  гүйцэтгэлийг дүгнэж, шаардлага тавьж чаддаг байх;

–  бусад.

Дүн шинжилгээ хийх –   албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах;

–   гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

–   болзошгүй үр дагаврыг урьдчилан таамаглаж, үйл ажиллагааны боломжит хувилбарыг төлөвлөдөг байх;

–   мэдээлэлд тулгуурлан чиг үүргийн болон системийн шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа хийх;

–   судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх;

–   судалгааны үр дүн, шийдлийн хувилбарын шууд ба шууд бус үр дагаврыг харьцуулан үнэлж, зөвлөмж боловсруулах;

–   бодлогын үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах;

–   тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадвартай байх;

–   бусад.

Асуудал шийдвэрлэх –   үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр  зүтгэх;

–   хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг боловсруулах;

–   шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх;

–   аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан харах чадвартай байх;

–   албан үүргээ ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид шийдвэрлэх;

–   хууль, эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх чадвартай байх;

–   бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

–   Үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

–   бусад.

Манлайлах –    ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

–    нэгжийн үйл ажиллагаанд шинэлэг санаа, дэвшилтэт арга барил, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, чиглүүлэх, албан хаагчдын шинэ санаачлага, бүтээлч сэтгэлгээ, хандлагыг дэмжих;

–    байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх;

–    гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа хамт олны саналыг тусгах, үр дүнд чиглүүлэх;

–    өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

–    нээлттэй, шударга байх;

–    хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх;

–    зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх;

–    бусад.

   

Бусад

–      албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах;

–      шаардлагатай хэрэглээний программ хангамжийг эзэмшиж, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэн ажиллах;

–      англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах;

–      багаар ажиллах, багийн амжилтыг үнэлэх, дэмжих, бусдад таниулах;

–      харилцааны орчин үеийн арга хэлбэрийг ашиглан мэдээллийг түгээх;

–      компьютерийн хэрэглээний програм, мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай хүргэх.

 Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

            Уг ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-т /төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас, эсхүл холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас/ заасны дагуу нөхнө. Мөн “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.3-т заасан дарааллыг баримтална. ТАТХ-ын 27.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй тохиолдолд 27.1.3 дахь заалтын дагуу нөхнө.

 • Төрийн албан хаагчийн анкет “А хэсэг” болон “Б хэсэг”;
 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/
 • Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /албан тушаалын тодорхойлолтын туршлагын шаардлагад заасан ангилалд ажилласныг нотлох тушаал, шийдвэрийг холбогдох байгууллагаас хуулбарлан авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний 2 хувь цээж зураг;
 • 2016 – 2018 оны төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас. /холбогдох байгууллагаас авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт;
 • Шалгалтын үйлчилгээний зардал.

Дээр заасан баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн, зохих ёсоор бүрдүүлээгүй иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтад оролцох төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг Засгийн газрын 11-р байрны 1 давхарт Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны … дүгээр сарын ….-ний өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд комисс хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагчийг бүртгэх тухай шийдвэрийг комисс хуралдаанаараа гаргах бөгөөд болзол хангаагүй бол энэ тухай шалтгааныг мэдэгдэнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

            Сонгон шалгаруулалтыг Засгийн газрын 11-р байрны Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны …. дугаар сарын …..-ны өдөр дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулна. Үүнд:

 1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг;
 2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар
 3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар;
 4. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар;
 5. Манлайлах чадвар;
 6. Оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин.

            Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн “Иргэний цахим үнэмлэх” биедээ авч ирэхийг анхаарна уу.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

                                                                 Холбоо барих утас:                 

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020 оны  … дугаар сарын ….-ны өдөр

            Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Захиргаа, аж ахуйн албаны дарга мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
 • Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх.

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага

2.    Захиргаа аж ахуйн албаны дарга /хөдөө аж ахуйн ололт нэвтрүүлэлт, хамтын ажиллагаа хариуцсан/

Дэс түшмэл, ТЗ-7

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
Мэргэжил Эрх зүй /0421/, төрийн удирдлага /0413/, хүний нөөцийн удирдлага /0413/, агрономи /0811/, хөнгөн үйлдвэрийн технологи /0723/, нягтлан бодох бүртгэл /041101/.
Мэргэшил Төрийн албаны мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  хамрагдаж төгссөн байх.
Туршлага Дэс түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил эсхүл төрийн албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.
Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах –  нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь үнэлдэг байх;

–  нэгжийн албан хаагчдын ажил үүргийг тэнцвэртэй, оновчтой хуваарилах, адил тэгш хандах;

–  хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилж, удирдан зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өдөр тутмын удирдлагаар хангах;

–  хариуцсан нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж,  гүйцэтгэлийг дүгнэж, шаардлага тавьж чаддаг байх;

–  бусад.

Дүн шинжилгээ хийх –   албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах;

–   гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

–   болзошгүй үр дагаврыг урьдчилан таамаглаж, үйл ажиллагааны боломжит хувилбарыг төлөвлөдөг байх;

–   мэдээлэлд тулгуурлан чиг үүргийн болон системийн шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа хийх;

–   судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх;

–   судалгааны үр дүн, шийдлийн хувилбарын шууд ба шууд бус үр дагаврыг харьцуулан үнэлж, зөвлөмж боловсруулах;

–   бодлогын үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах;

–   тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадвартай байх;

–   бусад.

Асуудал шийдвэрлэх –   үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр  зүтгэх;

–   хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг боловсруулах;

–   шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх;

–   аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан харах чадвартай байх;

–   албан үүргээ ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид шийдвэрлэх;

–   хууль, эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх чадвартай байх;

–   бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

–   Үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

–   бусад.

Манлайлах –    ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

–    нэгжийн үйл ажиллагаанд шинэлэг санаа, дэвшилтэт арга барил, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, чиглүүлэх, албан хаагчдын шинэ санаачлага, бүтээлч сэтгэлгээ, хандлагыг дэмжих;

–    байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх;

–    гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа хамт олны саналыг тусгах, үр дүнд чиглүүлэх;

–    өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

–    нээлттэй, шударга байх;

–    хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх;

–    зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх;

–    бусад.

   

Бусад

–      албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах;

–      шаардлагатай хэрэглээний программ хангамжийг эзэмшиж, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэн ажиллах;

–      англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах;

–      багаар ажиллах, багийн амжилтыг үнэлэх, дэмжих, бусдад таниулах;

–      харилцааны орчин үеийн арга хэлбэрийг ашиглан мэдээллийг түгээх;

–      компьютерийн хэрэглээний програм, мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай хүргэх.

 
Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

            Уг ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-т /төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас, эсхүл холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас/ заасны дагуу нөхнө. Мөн “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.3-т заасан дарааллыг баримтална. ТАТХ-ын 27.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй тохиолдолд 27.1.3 дахь заалтын дагуу нөхнө.

 • Төрийн албан хаагчийн анкет “А хэсэг” болон “Б хэсэг”;
 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/
 • Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /албан тушаалын тодорхойлолтын туршлагын шаардлагад заасан ангилалд ажилласныг нотлох тушаал, шийдвэрийг холбогдох байгууллагаас хуулбарлан авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний 2 хувь цээж зураг;
 • 2016 – 2018 оны төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас. /холбогдох байгууллагаас авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт;
 • Шалгалтын үйлчилгээний зардал.

Дээр заасан баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн, зохих ёсоор бүрдүүлээгүй иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтад оролцох төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг Засгийн газрын 11-р байрны 1 давхарт Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны … дүгээр сарын ….-ний өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд комисс хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагчийг бүртгэх тухай шийдвэрийг комисс хуралдаанаараа гаргах бөгөөд болзол хангаагүй бол энэ тухай шалтгааныг мэдэгдэнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

            Сонгон шалгаруулалтыг Засгийн газрын 11-р байрны Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны …. дугаар сарын …..-ны өдөр дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулна. Үүнд:

 1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг;
 2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар
 3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар;
 4. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар;
 5. Манлайлах чадвар;
 6. Оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин.

            Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн “Иргэний цахим үнэмлэх” биедээ авч ирэхийг анхаарна уу.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

                                                                 Холбоо барих утас:                

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2020 оны  … дугаар сарын ….-ны өдөр

            Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Нэг. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх иргэнд тавигдах болзол

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
 • Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх.

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага

2.Албаны дарга /Хүнсний үйлдвэрлэл, нийтийн хоол, худалдаа, үйлчилгээ хариуцсан/

Дэс түшмэл, ТЗ-7

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
Мэргэжил Хөнгөн үйлдвэрийн менежмэнт /340903/, хөнгөн үйлдвэрийн технологи /072301/, агрономи /081101/, хүнсний биотехнологи /051202/, газар тариалиангийн аж ахуй /081103/, санхүү, эдийн засаг /041201/, бизнесийн удирдлага /041301/.
Мэргэшил Төрийн албаны мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  хамрагдаж төгссөн байх.
Туршлага Дэс түшмэлийн албан тушаалд 2-оос доошгүй жил эсхүл төрийн албанд 4-өөс доошгүй жил ажилласан байх.
Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах –  нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг цаг тухайд нь үнэлдэг байх;

–  нэгжийн албан хаагчдын ажил үүргийг тэнцвэртэй, оновчтой хуваарилах, адил тэгш хандах;

–  хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажил үүргийг оновчтой хуваарилж, удирдан зохион байгуулах;

–  албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, өдөр тутмын удирдлагаар хангах;

–  хариуцсан нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж,  гүйцэтгэлийг дүгнэж, шаардлага тавьж чаддаг байх;

–  бусад.

Дүн шинжилгээ хийх –   албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх, нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах;

–   гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

–   болзошгүй үр дагаврыг урьдчилан таамаглаж, үйл ажиллагааны боломжит хувилбарыг төлөвлөдөг байх;

–   мэдээлэлд тулгуурлан чиг үүргийн болон системийн шинжилгээ хийх, харьцуулсан судалгаа хийх;

–   судалгааны ерөнхий арга зүйн мэдлэгтэй байх;

–   судалгааны үр дүн, шийдлийн хувилбарын шууд ба шууд бус үр дагаврыг харьцуулан үнэлж, зөвлөмж боловсруулах;

–   бодлогын үндэслэлтэй санал, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах;

–   тоон мэдээлэлтэй ажиллах, нэгтгэн дүгнэх, статистикийн арга хэрэгслийг ашиглах чадвартай байх;

–   бусад.

Асуудал шийдвэрлэх –   үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан, ард түмэндээ үйлчилж, төрд үнэнчээр  зүтгэх;

–   хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг боловсруулах;

–   шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх;

–   аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан харах чадвартай байх;

–   албан үүргээ ёс зүйн зарчимд нийцүүлэн, ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид шийдвэрлэх;

–   хууль, эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх чадвартай байх;

–   бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

–   Үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

–   бусад.

Манлайлах –    ёс зүйн хэм хэмжээг сахих;

–    нэгжийн үйл ажиллагаанд шинэлэг санаа, дэвшилтэт арга барил, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, чиглүүлэх, албан хаагчдын шинэ санаачлага, бүтээлч сэтгэлгээ, хандлагыг дэмжих;

–    байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагааны шинэтгэлийн үзэл санааг хамт олондоо тайлбарлан таниулах, хэрэгжүүлэх;

–    гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа хамт олны саналыг тусгах, үр дүнд чиглүүлэх;

–    өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх;

–    нээлттэй, шударга байх;

–    хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх;

–    зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх;

–    бусад.

   

Бусад

–      албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах;

–      шаардлагатай хэрэглээний программ хангамжийг эзэмшиж, мэдээлэл солилцох боломжийг бүрдүүлэн ажиллах;

–      англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийн эх сурвалжийг ашиглах;

–      багаар ажиллах, багийн амжилтыг үнэлэх, дэмжих, бусдад таниулах;

–      харилцааны орчин үеийн арга хэлбэрийг ашиглан мэдээллийг түгээх;

–      компьютерийн хэрэглээний програм, мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглах, мэдээллийг шуурхай хүргэх.


Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

            Уг ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-т /төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас, эсхүл холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас/ заасны дагуу нөхнө. Мөн “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.3-т заасан дарааллыг баримтална. ТАТХ-ын 27.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй тохиолдолд 27.1.3 дахь заалтын дагуу нөхнө.

 • Төрийн албан хаагчийн анкет “А хэсэг” болон “Б хэсэг”;
 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/
 • Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /албан тушаалын тодорхойлолтын туршлагын шаардлагад заасан ангилалд ажилласныг нотлох тушаал, шийдвэрийг холбогдох байгууллагаас хуулбарлан авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний 2 хувь цээж зураг;
 • 2016 – 2018 оны төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас. /холбогдох байгууллагаас авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт;
 • Шалгалтын үйлчилгээний зардал.

Дээр заасан баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн, зохих ёсоор бүрдүүлээгүй иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтад оролцох төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг Засгийн газрын 11-р байрны 1 давхарт Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны … дүгээр сарын ….-ний өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд комисс хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагчийг бүртгэх тухай шийдвэрийг комисс хуралдаанаараа гаргах бөгөөд болзол хангаагүй бол энэ тухай шалтгааныг мэдэгдэнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

            Сонгон шалгаруулалтыг Засгийн газрын 11-р байрны Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны …. дугаар сарын …..-ны өдөр дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулна. Үүнд:

 1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг;
 2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар
 3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар;
 4. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар;
 5. Манлайлах чадвар;
 6. Оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин.

            Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн “Иргэний цахим үнэмлэх” биедээ авч ирэхийг анхаарна уу.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ

                                                                 Холбоо барих утас:                

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 • оны … дугаар сарын ….-ны өдөр

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар, Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтнийг сонгон шалгаруулах зарыг тус тус олон нийтэд мэдээлж байна.

Сонгон шалгаруулалтыг Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-д заасны дагуу зохион байгуулж явуулна.

Нэг. Хуульд заасан ерөнхий шаардлага

 • Монгол Улсын иргэн байх;
 • Эрүүгийн хуульд заасан авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгүүлж байгаагүй;
 • Сэтгэцийн өвчин, эмгэггүй;
 • Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангасан байх.

Хоёр. Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан шаардлага

1.    Захиргаа аж ахуйн албаны Хүний нөөц, сургалт, сурталчилгаа, мэдээ тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл, ТЗ-5

Боловсрол Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй байх.
Мэргэжил Эрх зүй /042101/, төрийн удирдлага /041303/, хөдөө аж ахуй /081/, хүний нөөцийн удирдлага /0413/.
Мэргэшил Төрийн албаны мэргэшүүлэх богино, дунд хугацааны сургалтад  хамрагдаж төгссөн байх.
Туршлага Төрийн албанд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.
Ур чадвар Дүн шинжилгээ хийх –   судалгааны арга зүйн мэдлэгтэй байх;

–   албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, харьцуулалт хийх,

–   нэгтгэж дүгнэх, санал, зөвлөмж боловсруулах;

–   гүйцэтгэж буй ажлын явц, үр дүнг тайлагнах;

–   бусад.

Асуудал шийдвэрлэх –  үндэсний язгуур эрх ашиг, сонирхолд захирагдан ард түмэндээ үйлчилж төрд үнэнчээр зүтгэх;

–  хууль тогтоомжийн хүрээнд асуудлыг шийдвэрлэх хувилбарыг боловсруулах;

–  шинэчлэл өөрчлөлт хийхийг зорьдог байх

–  өөрийн үйл ажиллагааны үр дүнд хяналт тавьж чаддаг байх;

–  аливаа үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг урьдчилан харах чадвартай байх;

–  төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм, хэмжээг сахих;

–  ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид, шударга байх;

–  хууль эрх зүйн үндэслэл бүхий зөвлөгөө өгөх чадвартай байх;

–  бүтээлч, санаачилгатай ажиллах;

–  бусад.

Багаар ажиллах –  өөрийн мэдлэг чадвар, өөрт байгаа мэдээллийг баг хамт олонтой хуваалцаж, бие биеэ дэмждэг байх;

–  багийн хамт олны дунд хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэх;

–  багийн зорилго, үйл ажиллагааг ойлгож, дасан зохицож ажиллах;

–  үл ойлголцлыг эв зүйгээр зохицуулах;

–  хамт олонч сэтгэлгээтэй, эерэг уур амьсгалыг дэмждэг байх;

–  нээлттэй, шударга байх;

–  бусад

 

Бусад

–  өргөн цар хүрээтэй сэтгэж, үлгэрлэн манлайлдаг байх,

–  зарчимч, тууштай, ажил хэрэгч байх;

–  шинэ  санал, санаачилга, бүтээлч хандлагатай байх;

–  хувийн зохион байгуулалт, цаг ашиглалт сайтай байх;

–  албан ажлын чиг үүргийнхээ дагуу зөвлөгөө мэдээллээр хангаж ажиллах чадвартай байх;

–  компьютерийн хэрэглээний программ, мэдээллийн дэвшилтэт технологи ашиглах;

–  төрийн албан хэрэг хөтлөлт, бичиг хэрэг, монгол хэл, найруулгын чадвартай байх;

–  англи хэл, эсхүл бусад гадаад хэлээр албан тушаалын чиг үүрэгт хамаарах мэдээллийг ашиглах чадвартай байх.

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

   Уг ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2-т /төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх болон туслах албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас, эсхүл холбогдох бусад төрийн байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдаас/ заасны дагуу нөхнө. Мөн “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.3-т заасан дарааллыг баримтална. ТАТХ-ын 27.1.2-т заасны дагуу нөхөх боломжгүй тохиолдолд 27.1.3 дахь заалтын дагуу нөхнө.

 • Төрийн албан хаагчийн анкет “А хэсэг” болон “Б хэсэг”;
 • Шалгалтад бүртгүүлэхээр бичгээр гаргасан хүсэлт;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах/
 • Мэргэшүүлэх багц сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн хуулбар, эх хувийн хамт;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, эх хувийн хамт; /албан тушаалын тодорхойлолтын туршлагын шаардлагад заасан ангилалд ажилласныг нотлох тушаал, шийдвэрийг холбогдох байгууллагаас хуулбарлан авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • “4 х 6”-гийн хэмжээний 2 хувь цээж зураг;
 • 2016 – 2018 оны төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас. /холбогдох байгууллагаас авч ирэх бөгөөд байгууллагын “Хуулбар үнэн” даруулж хавсаргах/
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт;
 • Шалгалтын үйлчилгээний зардал.

Дээр заасан баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн, зохих ёсоор бүрдүүлээгүй иргэнийг бүртгэхгүй.

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

Сонгон шалгаруулалтад оролцох төрийн жинхэнэ албан хаагчийн хүсэлт болон бүрдүүлсэн баримт бичгийг Засгийн газрын 11-р байрны 1 давхарт Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны … дүгээр сарын ….-ний өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд комисс хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтад бүртгүүлэх болзлыг хангаж, холбогдох баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлсэн албан хаагчийг бүртгэх тухай шийдвэрийг комисс хуралдаанаараа гаргах бөгөөд болзол хангаагүй бол энэ тухай шалтгааныг мэдэгдэнэ.

Тав. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

            Сонгон шалгаруулалтыг Засгийн газрын 11-р байрны Төрийн албаны зөвлөлийн сургалтын танхимд 2020 оны …. дугаар сарын …..-ны өдөр дараах агуулгын хүрээнд зохион байгуулна. Үүнд:

 1. Тухайн салбар, албан тушаалд хамаарах хууль, эрх зүйн мэдлэг;
 2. Дүн шинжилгээ хийх чадвар
 3. Асуудал шийдвэрлэх чадвар;
 4. Монгол хэлний ярианы болон бичгийн чадвар;
 5. Манлайлах чадвар;
 6. Оролцогчдын үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин.

            Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн “Иргэний цахим үнэмлэх” биедээ авч ирэхийг анхаарна уу.

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ