Өргөдөл, гомдол

Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт: /1-р улирал/

2018 оны 01 дүгээр улирлын /хагас, бүтэн жил/-д иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал

 

 

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт /хувь/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй
1 ХХААГ 8 8 100

 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга/ хувиар/

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь/
1.  

 

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Байгууллагын хэмжээнд 8 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Үүнээс бичгээр 8, нийт өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 100%.
Цалинтай чөлөө хүссэн – 1
Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн – 2
Ажилд орохыг хүссэн -2
Жирэмсний болон амаржсаны амралт авахыг хүссэн-1
Гоц халдварт шүлхий өвчинтэй холбогдуулан ирсэн гомдол-1
Тэтгэмж авахыг хүссэн-1

 

2018 оны 02 дугаар улирлын /хагас, бүтэн жил/-д иргэдээс төрийн захиргааны төв байгууллага, албан тушаалтанд хандаж ирүүлсэн, өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал

Байгууллагын нэр Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн тоо Шийдвэрлэлт Шийдвэрлэлт /хувь/
Шийдвэрлэж хариу өгсөн Бусад байгууллагад шилжүүлсэн Хугацаа хэтрүүлж шийдвэрлэсэн Хугацаа болоогүй
1 ХХААГ 18 18 100

 

Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийн агуулга/ хувиар/

Байгууллагын нэр Зонхилж байгаа асуудал /тоо, нийт өргөдөл, гомдолд эзлэх хувь
1.  

 

 

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар

Байгууллагын хэмжээнд 18 өргөдөл, гомдол ирсэн байна. Үүнээс бичгээр 18, нийт өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт 100%.
Цалинтай чөлөө хүссэн – 7
Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн – 2
Ажилд орохыг хүссэн -3
Жирэмсний болон амаржсаны амралт авахыг хүссэн-1
Гоц халдварт шүлхий өвчинтэй холбогдуулан ирсэн гомдол-1
Тэтгэмж авахыг хүссэн-2
Гоц халдварт шүлхийн өвчний нөхөн олговрын баримт авахыг хүссэн-1
Ээлжийн амралт авахыг хүссэн-1