Намрын ногоон өдрүүд-2017 үзэсгэлэн худалдаа зохион байгууллаа.

259

       Аймгийн бизнес эрхлэгчид, малчдын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, өргөжүүлэх, бүтээ%d0%b0%d1%85%d3%a9%d0%b0%d1%85%d3%a9%d0%b0гдэхүүний чанарыг сайжруулах, сурталчилах, тэдний ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, бизнесийн харилцаа тогтоох, зах зээлийн холболт хийх, туршлага солилцох, “ Монгол мал”,  “Эрүүл хүнс, эрүүл монгол хүн”, “Мах сүүний анхдугаар аян” “Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах зорилгоор АЗДТГ, ХХААГ, ДЗМОУБ, Инвест ко-оп монгол тал хээрийн болон говийн бүс төсөл хам
тран Намрын ногоон өдрүүд-2017 үзэсгэлэн худалдааг 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд аймгийн Боржигон чуулгын гадна талбайд амжилттай зохион байгууллаа. Уг үзэсгэлэн худалдаанд орон нутгийн 53 иргэн, 4 ААН, Дорноговь аймгийн 5 иргэн, Улаанбаатар хотын 2 иргэн, 2 ААН, Дундговь аймгийн 2 иргэн , Сэлэнгэ аймгийн 1 иргэн, Хэнтий аймгийн 1 иргэн нийт 70 иргэн, ААНэгж өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 80 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 83,1 сая төгрөгийн борлуулат хийсэн байна. Үçýñãýëýí õóäàëäààíû ¿åýð Х¿íñíèé øèëäýã á¿òýýãäýõ¿¿í 3 төрлөөр тус бүр 1-2-р байр, Хөнгөн үйлдвэрийн øèëäýã á¿òýýãäýõ¿¿í 3 төрөл тус бүр 1-р байр, Гар урлалын шилдэг бүтээгдэхүүн 1 төрлөөр 1-р байр, Ãàçàð òàðèàëàíãèéí øèëäýã á¿òýýãäýõ¿¿íýýð 2 төрлөөр  тус бүр 1-р байр эзлүүлж òóñ á¿ð 150,0-100,0 ìÿí төг-н ìºíãºí øàãíàë, öîì, ºðãºìæëºë хүртсэн.  Мөн намрын ногоон өдрүүд-2017 үзэсгэлэн худалдааны оргил мөч болох Аймгийн брэнд бүтээгдэхүүн-2017 шилдэг бүтээгдэхүүнд Сум бүрээс тус бүр шалгарсан 2 бүтээгдэхүүн нийт 6 бүтээгдэхүүн өрсөлдөснөөс Чойр кашмер ХХК-ын үйлдвэрлэсэн “Хонь, тэмээний сүлжмэл бүтээгдэхүүн” брэнд бүтээгдэхүүнээр шалгарлаа.

%d0%b0%d1%85