Бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс нь тусгайлан ялгасан ажлын мэдээлэл:

342

     Аймгийн хэмжээнд бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс нь 83.2 хувьтай ялгасан байна. Үүнд: Баянтал суманд 2 суурьт 73 өрхийн 163 хуц, 110 ухна бүгд 273 хээлтүүлэгч ялгаж ялгалт 87,5 хувьтай, Сүмбэр суманд 6 суурьт 238 өрхийн 667 хуц, 515 ухна, бүгд 1182 хээлтүүлэгч ялгаж ялгалт 82,8 хувьтай, Шивээговь суманд 1 суурьт 34 өрхийн 72 хуц, 63 ухна бүгд 135 хээлтүүлэгч ялгаж ялгалт 76,3 хувьтай байна.