Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ

481

Төллөвөл зохих 185558 эх малаас, төллөссөн 2564, бойжсон төл 2463, төл бойжилт 95.4%, мал төллөлт 1.4%.