2017 оны Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах, үр дүнг урамшуулах дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

140