Алсын хараа

94

Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэр, хоршоо, дотоод худалдаа, үйлчилгээний салбарыг олон улсын зах зээлд өрсөлдөхүйц, хөгжлийн шинэ шатанд гаргахад бодлогын дэмжлэг үзүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлнэ.