Эрхэм зорилго

505

       Салбарын яамны эрхэм зорилго, стратегийн тэргүүлэх чиглэлийг удирдлага болгон орон нутагт хэрэгжүүлэх бодлогыг оновчтой тодорхойлж, түүхий эдийн нөөцийг зохистой ашиглах, үнэ цэнийн сүлжээг бий болгох, хөгжүүлэх, орлого, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, ХАА-н үйлдвэрлэгчдийн эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх замаар хүн амыг эрүүл аюулгүй, шим тэжээллэг хүнсээр жигд хүртээмжтэй хангах, эрүүл ахуй хэрэглээний шаардлага хангасан хувцас, хэрэгслэлийг хэрэглэгчдийн хэрэгцээнд нийлүүлэх нөхцөлийг бүрэлдүүлэхэд оршино.