Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө

656