Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө

1105