БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ХАРИЛЦААНД ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ ЗОРИЛГООР ДОТООД ХЯНАЛТ ХИЙСЭН МАТЕРИАЛ

234