10-р сарын мэдээ

212

Цаг үеийн мэдээ 

/ 2018 оны 09-р сарын 20-оос 10 сарын 20-ний байдлаар: /

Мал аж ахуйн талаар:    Мал  аж  ахуйн  өвөлжилтийн  бэлтгэлийг  хангуулах   Засгийн газрын  218 дугаар   тогтоолын хэрэгжилт, Аймгийн мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангах төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг гаргаж ХХААХҮЯаманд хүргүүлсэн.

          Мал аж ахуйн өвөлжилт, хаваржилтын бэлтгэл хангалт:

 Өвөлжих, хаваржих малын тоог 2017 оны эцсийн 438409 толгой малаас хорогдсон 30674 толгой малыг хасаж эдийн засгийн эргэлтэнд нийт малын 32% 129752 малыг оруулж бойжсон 121198 толгой төлийг нэмж  2018-2019 онд 399181 толгой буюу хонин толгойд шилжүүлснээр 556814 толгой мал өвөлжих ба эдийн засгийн эргэлтэнд оруулсан малыг хүнсэнд болон зах зээлд борлуулах тооцооллыг гаргаж сумдын МЭҮТасагт  зөвлөмж өгч ажилласан.

Өвөлжих малын тоог сумдаар малын төрлөөр гаргав.

Сумын нэр Өвөлжих малын тоо  / тол/
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
Баянтал 69552 164 3604 2102 35364 28318
Сүмбэр 279090 740 11817 9365 137111 120057
Шивээговь 50539 153 1794 1984 23584 23024
    ДҮН 399181 1057 17215 13451 196059 171399
556814 5285 120505 80706 196059 154259

Хүнсэнд хэрэглэх малын тооцоог  сумдаар, малын төрлөөр гаргав.

Хүнсэнд хэрэгцээлэх малын тоо  /тол/
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1909 0 111 12 961 825
9338 0 378 66 4530 4364
1383 0 45 11 665 662
12630 0 534 89 6156 5851
  178886 0 3738 534 6156 5266

Зах зээлд борлуулах малын тооцоог сум, малын төрлөөр гаргав.

Зах зээлд нийлүүлэх малын тоо  /тол/
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
17748 0 1281 389 8648 7430
86565 0 4353 2154 40776 39282
12809 0 513 348 5988 5960
117122 0 6147 2891 55412 52672
163192 0 43029 17346 55412 47405

Зах зээлд борлуулах мал, мах бэлтгэлийг гаргав.

Малын төрөл Тоо А/ж           кг Гулуузны жин кг Бэлтгэх мах мян.тн Махны үнэ  нэг бүр төг         Махны үнэ           сая төг
Тэмээ 0 549.1 305.5 0 0 0
Адуу 6147 340.0 154.0 946.6 6000 5.7
Үхэр 2891 350,0 182,0 526,2 7000 3.7
Хонь 55412 45,0 23,3 1291,1 6000 7.7
Ямаа 52672 35,5 14,8 778,5 6000 4.3
Дүн 117122     2595,8   21.4

Аймгийн дүнгээр нийт малын 32 хувийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад 12630 малыг хүнсэнд, 117122 малыг зах зээлд борлуулж, 2.6 тн мах бэлтгэх ба энэ зардлаараа үлдэх малаа тэжээхэд цагийн хүндийг эрсдэлгүй давах тооцоо гарч зөвлөмжийг сумдад хүргүүлсэн. 2018-2019 онд 399181 толгой буюу хонин толгойд шижүүлснээр 556814 толгой мал өвөлжиж хаваржих ба  адуу, тэмээний 5%, үхэр, хонь, ямааны 20 % болох  77096 малыг  нэмэгдлээр тэжээхэд  8633.1 тн өвс,  1734.7 тн тэжээл, 1.5 тн хужир шүү, шаардагдах тооцоо гараад байна.

 Нэмэгдэл тэжээлд хонин толгойд шилжүүлсэн 92497 толгой мал нэмэгдэл тэжээлд оруулна.

Сум,

 дүүргийн нэр

Нэмэгдэл тэжээлд орох
Тэмээ /тол/ Адуу /тол/ Үхэр /тол/ Хонь /тол/ Ямаа /тол/ Хонин толгойд шилжүүлснээр
Баянтал 8 180 420 7073 5664 15994
Сүмбэр 37 591 1873 27422 24011 64591
Шивээговь 8 90 476 4717 4605 11912
Дүн 53 861 2769 39212 34280 92497

       Гар тэжээл бэлтгэх аргачилал зөвлөмжийг гаргаж  Сүмбэр сумын ажлын хэсэг малчдаар явахад, МЭҮТасаг, багаар дамжуулан, ХХААГазар малчдаар явахдаа давхардсан тоогоор 523 өрхөд зөвлөмжийг хүргэсэн байна.

Аймаг, сумдын аюулгүй нөөц бэлтгэл:

 Аймгийн аюулгүй нөөцөд: 27.0 сая төгрөгөөр өвс авахаар тендер зарлаж 10 сарын 10-нд нээсэн тендэрт санал ирээгүй учир шууд 4000 боодол өвс авахаар гэрээ хийгдээд байна. 

 Сумдын аюулгүй нөөцөд:    Баянтал сум  Дорнод аймагт хадлан хадаж байгаа “Далай дартан” ХХК-тай 1000 боодол / 22 тн/ өвсийг 6000 төгрөгөөр худалдан авах гэрээг байгуулж татан авалт хийгдэж байна. Сумын аюулгүй нөөцөд үлдэгдэл өвс 5 тн, тэжээл 0.4 тн байна.  Сүмбэр сум ОНХС-аас 25.0 сая төгрөгөөр өвс авахаар тендэр зарлагдсан боловч санал ирээгүй байна. Сумын аюулгүй нөөцөд 701 боодол буюу  15.4 тн  өвс байна. Шивээговь сум 5.225 сая төгрөгөөр өвс,тэжээл авахаар 798 боодол / 6547 төг/ Батнасантай / Дорнод Баянтүмэнгээс хадланд гарсан Дархан-уул аймгийн  хадланч /-тай  гэрээ  хийгээд байна. Сумын аюулгүй нөөцийн үлдэгдэл өвс  8.1 тн,  Сумдын аюулгүй нөөцөд урьд оны үлдэгдэл 28.5 тн өвс, 0.4 тн тэжээл байна.   

Хадлан бэлтгэл:

             “Далайд дартан” ХХК Б.Баярсайхан, Д.Баатар, Б.Батсайхан, “Сүмбэр айраг” хоршоо С.Батцоож, Н.Ганзориг, О.Чимэд, Д.Эрдэнэсүх нарын хадлангийн 7 салаа  Дорнодын Хөлөнбуйр, Булган, Сүхбаатарын Сүхбаатар, Хэнтийн Баян-Адарга сумдад, 1 малчин өор орон нутагтаа хадланд гарч  10.22-ны байдлаар 78100 боодол /1718.2тн / өвс хадаж 98900 боодол /855.8тн/ өвсийг  орон нутагтаа борлуулж байна. Газар дээрээс нь  3000-3500 төгрөгөөр, орон нутагт ирсэн бол 6000-6500 төгрөгөөр борлуулж байна.

Отор:

 “Малах” АДОБНутагт Дундговь аймгаас хонин толгойд шилжүүлсэн 35000 мал, Говьсүмбэр аймгийн 6-р багийн үндсэн нутгийн малчдын 68479 толгой мал, Хэрлэнбаян-Улаанд оторлох захиалга ирүүлсэн Баянтал, Шивээговь сумын 10246 толгой мал, бүгд 102 өрхийн 304 ам бүлийн 58232 толгой буюу хонин толгойд шилжүүлсэн 78725 толгой малыг  өвөлжүүлж, хаваржуулна.  Үүнээс 88 өрх нь нутгийн үндсэн малчид байна.

          Баянтал сумаас гадны аймаг суманд 22 малчин өрхийн тэмээ 32 адуу, үхэр 625, хонь 9814, ямаа 6531 бүгд 18824 толгой отроор өвөлжинө. / хонин толгойд шилжүүлсэнээр 32775 толгой мал /          

          Сүмбэр, Шивээговь сумдаас гадны аймаг сумын нутагт өвөлжиж, хаваржих отрын судалгаа гараагүй байна.            АДОЗ-ны хурал 10 сарын 15-нд Хэрлэнбаян-Улаанд болж Говьсүмбэр аймгаас Хэрлэнбаян-Улаан АДОБНутагт мал оруулахгүй, квот өгөөгүй, “Малах АДОБНутагт Дундговь аймгаас хонин толгойд шилжүүлсэн 35000 мал, Говьсүмбэр аймгийн 78725 толгой малыг  өвөлжүүлж, хаваржуулахаар шийдвэр гарсан.  

           Худаг, уст цэг:

             2018 онд ХХААХҮЯамнаас зарласан УТХО-аар инженерийн хийцтэй худаг гаргах  тендерт “Вектор ус дриллинг” ХХК шалгарч Сүмбэр сумын 6-р багийн  нутаг  “Замын хашаат”, Шивээговь сумын “Тарвагат улаан”-д инженерийн хийцтэй 2 худаг гаргаж дуусаад Улсын комисс хүлээж аваад  байна. 

Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлын явц:

ХХААХҮЯамнаас гаргасан хуваарийн дагуу Улсын төсвийн  хөрөнгө оруулалтаар бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулахаар ХХААХҮЯамтай байгуулсан гэрээний дагуу 10-р сарын 01-нээс эхэлсэн. 

       Аймгийн Засаг даргын 2018.09.19-ны өдрийн А/298 тоот захирамжаар Бэлчээрийн хортон мэрэгч оготнотой тэмцэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж тэмцэх ажлын сургалтыг үзүүлэх сургууль хэлбэрээр талбай дээр хийж, штаб тус бүрээр явж зөвлөмж өгч явцын хяналтыг тавьж ажиллаж байна.

Сум бүрт сумдын Засаг даргын захирамжаар ажлын хэсгийг томилон 5 хэсэгт штаб байгуулан тэмцэх ажлыг зохион байгуулж 10 сарын 23-ны байдлаар Шивээговь сум дууссан, Сүмбэр сум 50%, Баянтал сум 50%-тай аймгийн дүнгээр гүйцэтгэл 66.7%-тай  байна.

Ангилалт, хянан баталгаажуулалт:

                   Аймгийн дүнгээр 2018 онд 21000 мал  ангилах гэрээний дагуу хавар 03 сарын 15-наас 05сарын 15-ны хооронд, намар 09 сарын 15- 10 сарын 15-ны хооронд зохион  байгууллаа.  11 сарын 25-ны дотор тайланг нэгтгэж  ангилалтын эцсийн  дүнг гаргаж хүргүүлнэ.

Мал сүрэгт хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохироог тооцоход Бод малд  хангалттай, бог малын хувьд нэг хуцанд 73 оногдож 46 хуц, нэг ухнанд 94 оногдож 299 ухна аймгийн дүнгээр 345 хуц, ухна дутагдаж байна.  Дутагдаж байгаа хээлтүүлэгчийг сайн чанарын хээлтүүлэгчээр нөхөж эрүүл бүс нутгаас хээлтүүлэгч авах, өнжөөн төллүүлэх, заазлалтыг сайн хийж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зохион байгуулж байна.

            Мал эмнэлгийн албаны талаар:  Аймгийн Засаг даргын А/332 тоот захирамжийн дагуу  аймгийн нутаг дэвсгэр дэх хонин сүргийг гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд 235000 хонийг хамруулхаас 175250 хонь хамрагдаж гүйцэтгэл 75% байна.

2018 оны 10 дугаар сарын үнийн  мэдээ.

2018.10.24

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ Өссөн бүүрсан үзүүлэлт/+-/
1 Үхрийн мах Ястай 7500 6000
Цул 9500 9000
2 Хонины мах Ястай 5500 4500
Цул 7500 7000 -250
3 Адууны мах Ястай 5500 4000 -250
Цул 7000 6500
4 Ямааны мах Ястай 4500 3500
Цул 6500 6000
5 Тахианы мах Гуя 7500 6200
Мөч 7200 6500
6 Лууван Монгол 1200 900 -250
Хятад
7 Төмс Монгол 700 600 -150
Хятад
8 Байцаа Монгол 1000 800 -100
Хятад
9 Чинжүү Монгол 5000 5000
Хятад 5000 4500
10 Манжин Монгол 1200 1000 -100
Хятад
11 Сонгино /бөөрөнхий/ Монгол 1500 1300
Хятад 1000 900 -150
12 Помидор Монгол 5500 5000
13 Өргөст хэмх Монгол 5000 4500
14 Элсэн чихэр 2300 2200
15 Будаа Цагаан будаазадгай 1кг /хятад/ 2400 2200
Шарслава 1кг 2200 2000
Гурвалжин слава 1 кг 3500 3000
16 Сүү Задгай 2000 1200 -500
Сүү ХК 0.5л 3.2% тослогтой
Сүү ХК 1л 3.2% тослогтой 2700 2500
17 Тараг Задгай 2500 2000
Сүү ХК 1л 3.2% цөцгийтэй
18 Талх Чойр /Шивээ/ 3200
19 Өндөг ОХУ 2800 +25
Монгол 1900 800 -25
20 Алтан тариан гурил Задгайдээд 450 280 +150
Задгай 1-р зэрэг 400 270 +50
Задгай 2-р зэрэг 1500 1500
Савлагдсан д/дээд 1200 1000
Савлагдсандээд 950 900 +150
Савлагдсан 1-р зэрэг 1600 1600 +150
Савлагдсан 2-р зэрэг 1500 1400 +50
21 Ургамлынтос Олейна 1300 1100
Алтан 1000 900
22 Гоймон Алейка 4800 4500
А/т савхан 3600 3500