6-р сарын мэдээ

117

                                                     6-р сарын мэдээ           

 Мал аж ахуйн талаар:

            2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор  мал сүрэг 5 төрөл дээр өсөж,  438409 мал тоологдож урьд оноос 10.2 хувиар өсч, 2018 онд төллөх  хээлтэгч 201476, хээлтүүлэгч  3556  байна.

ХХААХҮЯам, МЭҮГазарт мал төллөлт, төл бойжилтын эцсийн мэдээ өгөв.

Үүнд: 06 дугаар сарын 20-ны байдлаар 140744 мал төллөж, гарсан төл 141710, бойжиж байгаа төл 120417 үүнээс ихэр мал 966 \хурга 437,  ишиг 529\, хорогдсон төл 21293 байна.  Аймгийн дүнгээр  30505 мал хорогдсон нь нийт малын 6.96%-г эзэлж байна.

Мал төллөлт 69.9 хувьтай байгаа нь 2017-2018 оны өвөл, хавар цаг хүндэрч болзошгүй байсантай холбогдуулан аймгийн дүнгээр зусаг голдуу 14562 эм хонь, 11344 эм ямаа, бүгд 25906 бог малын хээлтэгчийг хээлтүүлэгт оруулахгүй өнжөөсөн байна. Бог малын төллөлт  хонь 73.7%, ямаа 70.0%-тай байгаа нь төллүүлээгүй өнжөөсөн, хээл хаясан, сувайрсан хээлтэгчийг тооцоход бог малын төллөлт дууссан байна.

      2018.06.20-ны байдлаар:

Сумдын нэр Оны эхний хээлтэгч Төллөсөн хээлтэгч
Бүгд Ингэ* Гүү Үнээ Хонь Ямаа Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа
1 Баянтал 30027 46 1514 844 15068 12555 26246 14 524 614 14003 11091
2 Сүмбэр 150785 248 5181 4576 72075 68705 97743 97 1485 2023 49452 44686
3 Шивээговь 20664 58 659 727 9828 9392 16755 25 505 577 8010 7638
Нийт дүн 201476 352 7354 6147 96971 90652 140744 136 2514 3214 71465 63415

 

Сумдын

 нэр

Гарсан төл  Хорогдсон төл Үүнээс: Арьснд
Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг
Баянтал 26295 14 524 614 14032 11111 1199 0 33 29 501 636  
Сүмбэр 98195 97 1485 2023 49625 44965 20004 6 160 167 7297 11870 504
Шивээговь 17220 25 505 577 8245 7868 90 0 0 0 40 50  
Нийт дүн 141710 136 2514 3214 71902 63944 21293 6 193 196 7838 12556 504

Сумдын нэр Бойжиж буй төл Бойжилтын хувь  Төллөлтийн хувь
Бүгд Ботго Унага Тугал Хурга Ишиг
Баянтал 25096 14 491 585 13531 10475 95,4 87,4
Сүмбэр 78191 91 1325 1856 41824 33095 79,6 64,8
Шивээговь 17130 25 505 577 8205 7818 99,5 81,1
Нийт дүн 120417 130 2321 3018 63560 51388 85,0 69,9

       2018.06.20-ны байдлаар:

Сумдын нэр Оны эхний малын тоо Хорогдсон мал
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа
1 Баянтал 66341 149 4639 2006 32031 27516 2085 1 224 95 499 1267
2 Сүмбэр 324031 654 15770 11100 151020 145487 27951 4 874 1462 10664 14947
3 Шивээговь 48037 126 1862 1797 22178 22074 469 1 41 41 146 240
Нийт дүн 438409 929 22271 14903 205229 195077 30505 6 1139 1598 11309 16454

Үүнээс өвчнөөр хорогдсон мал Хорогдсон хээлтэгч Хорогдсон хээлтүүлэгч
Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Бүгд Тэмээ Адуу Үхэр Хонь Ямаа Хорогдлын хувь
0 0 0 0 0 0 354 0 30 23 85 216 57 0 4 5 26 22 3,14
52 0 0 52 0 0 5862 0 238 302 1981 3341 317 0 3 7 112 195 8,63
23 0 0 23 0 0 125 1 20 4 46 54 14     1 5 8 0,98
75 0 0 75 0 0 6341 1 288 329 2112 3611 388 0 7 13 143 225 6,96


Мал сүрэгт ангилалт хянан баталгаажуулалт хийсэн талаар:

Аймгийн хэмжээнд 3 МҮТАҮНэгж  мал үржлийн ажил үйлчилгээ явуулж байна.  Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018.04.18-ны өдрийн  А/69 дугаар тушаал, МЭҮГазрын даргын 2018.04.25-ны өдрийн А/18 дугаар тушаалын дагуу УТХО-аар  21000 малд ангилалт хийхээр гэрээ байгуулагдсан. Баянтал сум 5000, Сүмбэр сум 13000, Шивээговь сум 3000 мал ангилахаар  МҮТАҮНэгжүүдтэй гэрээ байгуулж, 06 сарын 15-ны байдлаар нийт дүнгээр 11994 малд ангилалт хийж ангилалтын хаврын ажил  57.1 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

 Бог малын хээлтүүлэгчийг эх сүргээс нь тусгайлан маллах ажил:

Энэ оны 06 сарын 15-ны байдлаар  Баянтал сум 1 суурьт 63 хуц, 36 ухна, бүгд  99 хуц ухна, Сүмбэр сум  4 суурьт  339 хуц, 135 ухна, бүгд 474 хуц, ухна, Шивээговь сум 1 суурьт 83 хуц, 39 ухна, бүгд 122 хуц, ухна, аймгийн дүнгээр 503 хуц, 222 ухна, бүгд 725 хуц, ухныг ялган төвлөрүүлээд байна. Ялгавал зохих  2509 хуц, ухнаас ялгасан 725,  ялгалт 33,8%-тай байна.  Шинээр 2018 онд  байгуулагдсан “Хээнций хангайн сүрэг”  МҮТАҮНэгжийн мэдэлд  Сүмбэр сумын 5-р багийн  134 хуц, 67 ухна, бүгд 201 хээлтүүлэгчийг ялган төвлөрүүлээд байна.  

Ээмэгжүүлэлт бүртгэлжүүлэлтийн ажил: Энэ оны 06 сарын 15-ны байдлаар хаврын үзлэг ангилалтанд 503 хуц, 222 ухна, цөм сүрэгт ангилагдсан 1604 мал, бүгд 2329  малыг  ээмэгжүүлэн бүртгээд байна.

Бэлчээрийн усан хангамжийн талаар:  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2 худаг гаргах тендерт шалгарсан “Вектор Ус дриллинг” ХХК,  ХХААХҮЯамтай гэрээ байгуулж худаг гаргах газрыг ирж үзэв.

Бэлчээр, ашиглах, сайжруулах, хамгаалах талаар: Бэлчээрийн менежментийг хэрэгжүүлж, ашиглалт, хамгаалалтыг сайжруулах ажлын хүрээнд Сүмбэр сум, ХХААГ, “Сүмбэр айраг” хоршоо, “Инвест ко-оп Монгол” төсөл хамтран 10 га-д олон наст царгас, ерхөг, овъёос тариалах ажил хийгдэж байна.

      ХХААГазраас санаачлан  зохион байгуулсан  “Бэлчээрийн хортон мэрэгч үлийн цагаан оготнотой тэмцэх ажил”-ын хүрээнд  аж ахуй нэгж, байгууллагуудаар шувууны суудал хийлгэж,  цугларсан 55 суудлаас  45 ширхэг суудлыг Сүмбэр сумын 4,5,6-р багийн 14 газарт байрлуулав. Мөн Малах Отрын бүс нутагт  шувууны суудал 10-ыг суулгахаар үлдээгээд байна.      

           Инвест ко-оп Монгол төслийн газраас оготно утах багаж 10 ширхэгийг Сүмбэр суманд авч өгч малчид, сумдын мэргэжилтнүүдтэй хамтран ХХҮГазраас 10 хүн ажиллуулж 6000 га-д  82%, Баянтал сум 1800 га-д 85%, Шивээговь сум 12 га-д 70%-ийн үр дүнтэй тэмцсэн байна.    Сүмбэр сум энгийн механик /утах, хавхдах/  аргаар тэмцэж 1130 ширхэг хортон огтоно  устгасан байна. Шивээговь сум шувууны суудал суулгах, утах аргаар тэмцсэн.

Баянтал сум  шувууны суудал 30, Сүмбэр сум 77, Шивээговь сум 30, нийт 137 суудал хийж бэлчээрт байршуулсан байна.     Гоц халдварт шүлхийтэй тэмцэх арга хэмжээний хүрээнд аймгийн нутаг дэвсгэр дэх мэдрэмтгий малыг вакцинжуулах ажлыг 4 дүгээр сарын 23-ны өдрөөс эхлэж, вакцинжуулалтанд 462.144 мян.тол мал хамруулахаар төлөвлөснөөс 459.180 мян.тол мал хамруулав. Вакцинжуулалт 99.36% гүйцэтгэлтэй  байна. Биокомбинат компаниас ирсэн  сохор доглын 50 л, гахайн цусан халдварын 1.2л, бактерин 28л вакциныг хүлээн авч 3 сумын  МЭҮТасаг, МЭНэгжид хуваарилан өгөв.

Газар тариалангийн талаар: 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны байдлаар төмс 9 га-д, хүнсний ногоо 7.8 га-д,  тэжээлийн ургамал 2 га талбайд тус тус тариалалт хийв. Төмс хүнсний ногоо эрхлэгчдэд 2 цэгээс техникийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа бөгөөд чиргүүл дүүжийн машин 7 ашиглагдаж байна. Мөн 15 иргэн 1800м2 талбайд хамгаалагдсан хөрсний тариалан эрхэлж байна.

2018 оны 06 дугаар сарын үнийн  мэдээ.

2018.06.20

Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ Өссөн бүүрсан үзүүлэлт/+-/
1 Үхрийн мах Ястай 7500 6000
Цул 8500 8000 -500
2 Хонины мах Ястай 7000 5000 -500
Цул 7500 7500
3 Адууны мах Ястай 6000 5000
Цул 7000 6500
4 Ямааны мах Ястай 5500 4000
Цул 6500 6000
5 Тахианы мах Гуя 7500 6000
Мөч 7200 6000
6 Лууван Монгол 1500 1300
Хятад 1200 1200
7 Төмс Монгол 1300 1200 +150
Хятад 1200 1000
8 Байцаа Монгол 1500 1300 +100
Хятад    
9 Чинжүү Монгол    
Хятад 5000 4500
10 Манжин Монгол 3200 2800 +100
Хятад    
11 Сонгино /бөөрөнхий/ Монгол 2000 2000
Хятад 1500 1200 +150
12 Помидор Монгол 6000 5500
13 Өргөст хэмх Монгол 6000 5000
14 Элсэн чихэр   2300 2200
15 Будаа Цагаан будаазадгай 1кг /хятад/ 2400 2200
Шарслава 1кг 2200 2000
Гурвалжин слава 1 кг 3500 3000
16 Сүү Задгай 2500 2000 +200
Сүү ХК 0.5л 3.2% тослогтой    
Сүү ХК 1л 3.2% тослогтой 2700 2500
17 Тараг Задгай 2000 1500
Сүү ХК 1л 3.2% цөцгийтэй  

3000

 

2600

18 Талх Чойр /Шивээ/ 1800 600
19 Өндөг ОХУ 450 370 +25
Монгол 400 370 -25
20 Алтан тариан гурил Задгайдээд 1500 1500 +150
Задгай 1-р зэрэг 1200 1000 +50
Задгай 2-р зэрэг 950 900
Савлагдсан д/дээд 1800 1600
Савлагдсандээд 1800 1500 +150
Савлагдсан 1-р зэрэг 1300 1100 +150
Савлагдсан 2-р зэрэг 1000 900 +50
21 Ургамлынтос Олейна 4800 4500
Алтан 3600 3500
22 Гоймон Алейка 1600 1500
А/т савхан 950 850

                        МЭДЭЭГ НЭГТГЭН ГАРГАСАН                              С.МӨНХЖАРГАЛ