Бэлчээрийн худаг 2-р нэмэгдэв.

220

             Бэлчээрийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд  2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  инженерийн хийцтэй 2 худаг шинээр гаргав.

9