Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгаа, ажлын байрны сэтгэл ханамжийн талаарх судалгаа

557

2018-05-15

Судалгаанд хамрагдсан албан хаагчдын нас: 22-35 насны 7 албан хаагч, 36-49 насны 4 албан хаагч, 50-54 насны 3 албан хаагч                           

  Хүйс:  Эм- 8 хүн, Эр: 6 хүн

  1. Таны ажиллах орчин нөхцөл /ажлын байр/-ны сэтгэл ханамжийн талаар..

А. Сайн  -10                  Б. Дунд -3                     В.Муу /хангалтгүй/-1

  1. Таны албан ажилаа хэвийн хийхэд шаардагдах тоног төхөөрөмж, ширээ сандал, компьютер, техник хэрэгсэлээр бүрэн хангаж чадаж байна уу? /Та шаардлагатай техник хэрэгсэлээ бичнэ үү: Принтерийн хор хүрэлцдэггүй, авто машины тосолгоог цаг тухайд нь сольж байх ,

А.Тийм  – 11                                                        Б.Үгүй – 3

  1. Гадаад дотоодын сургалт, хөтөлбөрт хамрагдаж өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр анхаарч чадаж байна уу?

\Сургалт, хөтөлбөрт хамрагдсан бол хамрагдсан хоногийн тоогоо бичнэ үү: \

1албан хаагч гадаадын сургалтанд -17 хоног,5 албан хаагч 25 хоног дотоодын сургалтанд хамрагдав.

А.Тийм  -6                                                     Б.Үгүй -8

  1. Холбогдох хууль тогтоомж журамд заасны дагуу тэтгэмж, цалинтай чөлөө… гэх мэт хамрагддаг эсэх?

/Тэтгэмжинд хамрагдсан бол мөнгөн дүнгээ бичнэ үү?

1 албан хаагч150000 төгрөгийн 1 удаагийн тэтгэмж авсан.

/Цалинтай чөлөө авсан бол хоногоо бичнэ үү?…………………../    

Нийт 10 албан хаагч 34.5 хоногийн цалинтай чөлөө авсан .

А.Тийм -10                                                                     Б.Үгүй -5