Байгууллагын хуваарьтай талбайд мод тарьлаа.

116

   Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрийн А\144 тоот захирамжийн дагуу Сум дундын ойн ангиас Цагдаагийн постноос хойш \автозамын баруун талаар\ байршилд 4524 м2 талбайд тарьсан 69.1 хувьтай ургасан 323 ширхэг хайлаасыг хүлээн авав.

 Байгууллагын нийт албан хаагчид Сум дундын ойн ангийн хуваарилсан 4524 м2 талбайн  мод бутыг сэргээн, хашаан доторхи ойр орчмын  хогыг   цэвэрлэж модыг услав. Талбайд нөхөн тарилт хийх зорилгоор албан хаагч бүр 2 ширхэг мод худалдан авч нийт 70000 төгрөгний 28 ширхэг шар хуайс  шинээр тарьж услав. Энэ ажилд байгууллагын бүх албан хаагчид идэвхитэй оролцов.

Capture5