“Эко орчин-эрүүл амьдрал”, “миний байр- манай гэр” аяны хүрээнд тохижилтын ажил зохион байгууллаа.

443

    “Эко орчин-эрүүл амьдрал”, “миний байр- манай гэр” аяны хүрээнд газрын  даргын батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу байгууллагын гадаа хаалгыг сольж амалгааг хийн, усан оргилуурыг ажилд оруулж, гаднах шатыг будаж, 8 цэцгийн мандалд 9 төрлийн  1 наст ургамал тарьж, гадаа орчинг бүрэн цэвэрлэж, мэдээллийн  самбаруудыг шинэчилж холбогдох мэдээллийг байршуулж, үүдний хулдаасан самбарыг янзалж шинээр”Авилгын эсрэг, ёс зүйн хорооны” мэдээллийн самбартай болсон. Зохион байгуулсан ажилд албан хаагчид маш идэвхитэй оролцов.

Capture4